VUMBULUTSO

Chithunzi chogwirizana

AWAKENING

 

May 21 ndi tsiku limene anthu ambiri amakhulupirira kuti ndilo kulanda mpingo.

 

Ine ndinali ndikuyembekeza kuti May ano, kapena ngakhale mwezi wa Epulo, akanatha kulandidwa kwa tchalitchi.

 

Koma palibe chomwe chachitika; monga sizinachitike mu 2015, mu 2016 kapena mu 2017, ndipo ndi chifukwa chakuti Mulungu amasankha tsikulo …. !

 

Kotero bwanji ife tikuyang’ana tsiku; kusaleza mtima, chidwi, zosangalatsa zofufuza, chilakolako chofuna kudziwa zinsinsi za Mulungu … ndikukhoza kukupatsani zifukwa zambiri zoipa.

 

Ndipotu, chifukwa chimodzi chokhacho chinandichititsa kuti ndizifufuza nthawi yaying’ono (popeza Mulungu yekha amadziwa masiku) kuti achotse mpingo komanso kubweranso kwa Yesu Khristu.

 

Chifukwa ichi ndi kuwuka kwa chikumbumtima komanso makamaka za abale ndi alongo athu mwa Yesu Khristu.

 

Kuyambira ndili mwana, Mulungu wakhala ali ndi malo ofunika kwambiri m’moyo wanga: « Ubwana wa Katolika, Katekisimu, mgwirizano, YCW, etc. »

 

Popanda kufalitsa moyo wanga, Mulungu wakhala ali kumeneko, tsiku ndi tsiku, m’moyo wanga wonse kuti andithandize ndi kunditsogolera. Ndipo komabe sindinakhale chitsanzo cha khalidwe nthawi zonse.

 

Monga Akhristu onse ndimadziwa kuti tsiku lina kudzafika nthawi yotsiriza komanso kuti Yesu Khristu adzabweranso kudzalamulira padziko lapansi.

 

Koma m’maganizo mwanga monga momwe ma miliyoni ambiri a Akristu lero adaliri kutali kwambiri, ngakhale patali kwambiri, ngakhale kutali komwe sindinaganizire kuti zidzakhala za m’badwo wathu … komabe ndizochitika .

 

Kuwuka uku mwa kuzindikira za nthawi zomwe tikukumana nazo kunandichitikira ine mu 2008, monga momwe ndafotokozera kale mu blog.

 

Ndipo kuyambira tsiku limenelo ndi chidziwitso changa chochepa, ndakhala ndikufufuza ndikupeza zizindikiro zofunika (zizindikiro ndi maulosi) za kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu mwamsanga kwa mbadwo wathu.

 

Kotero ndinakhala Mlaliki kuchokera kwa Yesu Khristu patapita nthawi.

 

Koma izo sizimandipangitsa ine kukhala mneneri kapena eschatologist, koma mlaliki wodzichepetsa wa Mfumu kubwerera.

 

Kupyolera mu blog iyi ndikulengeza kudziko, ndi nkhani zambiri zamasuliridwa m’zinenero zonse, kubwerera mwamsanga kwa Ambuye wathu ndi Mfumu Yesu Khristu, mwana yekhayo wa Mulungu.

 

Kubwezera uku kuli pafupi kwambiri, ndizowona chifukwa ndi kwa m’badwo wathu komanso kuchotsedwa kwa tchalitchi chake kungathetsenso nthawi iliyonse.

 

Tiyenera kudziwika kuti mkati mwa zaka zisanu ndi ziwiri kuchokera pamene tchalitchicho chichotsedwe chidzachitika kubwerera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kwa zaka chikwi.

 

Ndikofunikira kuzindikira izi chifukwa nthawi ya m’badwo uwu ikufika pamapeto …

 

Monga ndalongosola mu blog ndi 14 May, 1948 ndi kulengedwa kwa dziko la Israeli lomwe linayamba m’badwo wotsiriza.

 

Ndichofunikira kwambiri kuti aliyense agalamuke ndikupatsanso Yesu Khristu kumtima wa moyo wake kuti apulumutsidwe kotero kuti akhale nawo moyo wosatha « kamphindi, phokoso la diso » ndi kuchotsedwa kwa mpingo komanso opanda imfa.

Pambuyo pake kuchotsedwa kumatsimikizika, padzakhala kulira ndi kukukuta mano.

 

 

ZOCHITIKA

 

Inde, chifukwa chakumva pano ndi apo kuti Yesu abweranso, anthu wamba amakayikira makamaka chifukwa sakuwona kanthu kakubwera.

 

Mmodzi ayenera kudziwa ndi kumvetsetsa kuti kukayikira kumeneku kudzakhala kwakukulu pambuyo pa mkwatulo (onani Mateyo 24 ndime 23 mpaka 27 link: END OF TIME )

 

Musalole kuti kukaikira kukukhazikitseni inu chifukwa kukaikira kumakutengerani kutali ndi Yesu Khristu ndipo kumakuyandikirani pafupi ndi lucifer.

 

Tonsefe tingathe kuona nthawi zovuta zomwe tikukhala pa dziko lapansi, mpaka ife tikhoza kumverera kuti takanidwa ndi Ambuye wathu.

 

Tikuwona kuwonjezeka kwa Islamisi, uchigawenga, nkhanza, nkhondo komanso kuwopsa kwa nkhondo yapadziko lonse. Pali chinachake chowopa kuchoka panyumba ngakhale masana.

 

 

CHIYEMBEKEZO

 

Koma ndikukuuzani ndi mphamvu ya chikondi ndi chikhulupiliro, imirirani, kwezani mutu wanu ndi kudzitukumula ndikuyenera kukhala Akristu a nthawi yotsiriza.

 

Pitirizani kuyatsa moto wa Chikhulupiriro chifukwa chiyembekezo chathu chidzakhala mwachidule tsopano.

 

Tiyeni tikulitse chikondi cha Yesu Khristu pozungulira ndikuthandizana ndi kukondana. Posakhalitsa ndipo ngakhale posachedwa chikondi chathu ndi chiyembekezo chathu zidzapindula.

 

Tiyeni tizindikire kuti zovuta zathu zamakono zomwe tinalengezedwa m’Baibulo, osati kutizunza, koma kutilola kuti tisangalale chifukwa zovuta izi ndi umboni wakuti kubwerera kwa Ambuye wathu ndi Mfumu Yesu Khristu mwamsanga kumene malinga ndi maulosi ndi malonjezo ake amabwerera posachedwa kutipulumutsa ku masautso aakulu omwe akubwera pa umunthu.

 

Tiyeni tisamaweruze nthawi izi zovuta zomwe zikugwera paumunthu, chifukwa zinali zofunikira kuti zichitike.

 

Tetezani chikhulupiriro chathu ndi tchalitchi chathu koma musatengere mbali zonse zopembedza zaumunthu.

 

 

VUMBULUTSO

 

Mulungu mu chikondi chake chopanda malire amafuna kuti chiwerengero chachikulu chipulumutsidwe, ndicho chifukwa chake akudikirira mphindi yoyenera yakukwatulidwa kwa Mpingo wa Yesu Khristu.

 

Tiyeni tizindikire kuti umunthu watsala pang’ono kukhala ndi nthawi yolimba yachitatu ya kukhalapo kwake « Mkwatulo wa Mpingo »woyamba kukhala wolengedwa , wachiwiri kudza koyamba kwa Yesu Khristu , lachinayi kubweranso kwachiwiri kwa Yesu Khristu chifukwa cha ulamuliro wake wa zaka chikwi.

 

Posakhalitsa tinadza kumapeto kwa gawo lachiwiri la miyoyo itatu ya munthu.

 

St wozungulira: zaka zikwi zinayi pakati pa chilengedwe ndi kubwera koyamba kwa Yesu Khristu.

 

na- wozungulira: zaka zikwi ziwiri pakati pa kubwera kuwiri kwa Khristu.

 

Rd wozungulira: chikwi chimodzi wa Yesu Khristu asanafike mapeto a dziko lachivundi.

 

Tiyenera kukumbukira kuti kuyendayenda kuli ndi nthawi yokhala ndi theka la izo zomwe zimayambira ndipo kuti tili ndi zaka zikwi zisanu ndi ziwiri zodziwika bwino kuchokera ku chilengedwe cha dziko lapansi.

 

Ndikofunika kuti anthu onse amvetse kuti zolengedwa za Mulungu ndi za umunthu wathu wosamvetsetseka komanso kuti anthu omwe ali kutali ndi Yesu Khristu ayenera kuyima kuti adziganize okha kuti ndi zolengedwa zandale zomwe zakhala zamoyo.

 

Ife ndife chilengedwe cha Mulungu ndipo posachedwapa tidzakumana ndi Mlengi wathu.

 

Ndikumaliza nkhaniyi ndi kanema wamatsenga komanso chithunzi chotsatira mavidiyo a eschatologist uyu amene ndikupempha kuti apange ntchito yake.

 

Ndikukuitanani inu abale ndi alongo anga okondedwa mwa Yesu Khristu kuti muyang’ane ndi kupezeka komanso kusamala kwambiri kanema iyi yomwe idzatsimikizire kuti nthawi ya mkwatulo yayandikira kwambiri moti ingathe kulowerera pa mphindi iliyonse!

kanema

Kuwerenga maulosi a nthawi zamapeto

 

Mndandanda wa mavidiyo ake pamapeto a nthawi

 

Adilesi ya mavidiyo a Wolemba

Théonoptie

https://www.youtube.com/channel/UCKgVDz8801RzNi4ro1iHgLQ/feed

 

Zikomo kwa owerenga onse a blog padziko lonse ndipo ndikupepesa kuti mavidiyo awa ali mu French basi.

 

Ndikukupemphani kuti muwerenge kapena kuwerenganso nkhani yanga:

ZINTHU ZITATU ZOTSATIRA ZA KUBWERA KWA YESU KHRISTU PADZIKO LAPANSI!

 

Chikondi cha Yesu Khristu chikhale pa inu ndi mabanja anu, abale ndi alongo anga okondedwa mwa Yesu Khristu.

Ndikuwonani posachedwa

Victor


%d blogueurs aiment cette page :