Boma kulengeza imfa ya Katolika

kuwoloka

 

Mu video mu Portuguese ife kumvetsa papa!

 

image002

Kodi ndi osautsa mu kanemayu ndi kuti papa poyera kukana Yesu Khristu.

Papa poyera ananena kuti mfundo yakuti Yesu Khristu anapachikidwa ndi kulephera ….!

Tsopano uwu si kulephera chifukwa Khristu Anadziwa kuti akapachikidwe ndipo ngakhale anauza Petulo kuti tambala asanalire udzandikana Ine katatu ….!

Yesu ankadziwa kuchokera pachiyambi cha ulaliki iye adzayamba pa mtanda.

Koma iye anavomera nsembe moyo wake kupulumutsa miyoyo yathu chifukwa munthu ndi wodetsedwa ndipo nsodzi palibe chodetsedwa, sakhoza kulowa Ufumu wa Kumwamba.

Kudzera m’mwazi wa Khristu pamtanda kuti ife taomboledwa!

Papa kunena kuti Yesu Khristu monga losavuta mneneri anati ISLAM, chodzaza ndi zolinga zabwino koma analephera chifukwa iye anafa pamtanda ….!

Kudza kwa Mkhristu ndemanga zoterozo ndi osafunika chikhulupiriro chake, koma kwa Papa, mawu awa ali boma kulengeza imfa ya Catholic Church ananenapo kuti pansi pa phokoso la kuwomba m’manja mu New York .

Pakuti Papa Yesu Khristu sanali mwana wa Mulungu (Mulungu anapanga munthu monga ife kuphunzitsa Uthenga Wabwino) koma munthu ngati ena ndi mphatso ya uneneri amene anafa pamtanda ….!

The pang’ono quips la Papa onse misomali kuti chomera pa polumikizira dzanja ndi mapazi a Yesu Khristu pa Mtanda.

Ndi mawu otsiriza a Papa, tikhoza mwalamulo kuti Mpingo wa Katolika mwalamulo akufa pansi pa phokoso la kuwomba m’manja ku New York September 25, 2015 pa St Patrick wa Cathedral.

 

Pempherani kosalekeza wanga wokondedwa Abale ndi Alongo kubweranso kwa Dziko la Ambuye wathu Yesu Khristu monga ife tiri mwalamulo yekha ndipo uona zoopsa tsopano.

Mulungu akudalitseni inu

Victor


%d blogueurs aiment cette page :