I-DJIHAD NGAPHAMBI NOKUPHUMA KWEZINDLELA ZESIKHATHI E-OCTOBER 27, 2017

Sekuyiminyaka eminingi sibonile ukuthi impilo iyinkimbinkimbi futhi iyinkimbinkimbi ebantwini.

 

Kulokhu kunezimbangela eziningana ezibangelwa ubunzima bomhlaba wonke, wezomnotho, wezepolitiki, wezenhlalo nezenkolo.

 

Singase sikuthole ukuthi iplanethi libhekana ukuphazamiseka okukhulu ezibangela, ukuzamazama komhlaba, ama-tsunami, iziphepho, iziphepho, izivunguvungu, imililo nezimvula ezinamandla.

 

Kumele futhi siqaphele ukuthi kusukela ngo-2008 izigidi zezinyoni zasendle nezifuywayo, izinhlanzi nezilwane zafa ngaphandle kokuchazwa minyaka yonke emhlabeni jikelele.

 

Kumele futhi sengeze zonke izinhlekelele zemvelo yabantu futhi konke lokhu esimweni sezimpi, izinsongo zezimpi nezenzo zobuphekula kanye nodlame lwamaSulumane.

Izwe libonakala libe nguMad!

 

Kukhona iphuzu elilodwa elilodwa elijwayelekile kulawo maqiniso. Kuyisethi yeziprofetho zeBhayibheli ezifanekisela ukuphela kwesikhathi okuzolandelwa ukubuya kukaJesu Kristu emhlabeni.

 

Uma konke kubonakala sengathi kubonisa ukuthi siphila ezikhathini ezithile futhi ezinzima ezibonisa ngokucacile ukuthi siphila ekupheleni kwesikhathi, kubalulekile ukwazi ukuthi ukuphela kwesikhathi kwaqala nini ukuqonda ukuthi uJesu Kristu uzobuya nini.

 

Njengoba ngisichazile kakade ebhulogi, kwakunguNkulunkulu ngokwakhe owabangela ukuqala kwesikhathi sokuphela ngesibonakaliso esinamandla kangangokuthi akekho okholwayo ongayiphikisa.

 

Lesi sibonakaliso sidalwa uMbuso ka-Israyeli ngomhlaka 14 Meyi 1948.

 

UNkulunkulu wayeye walahla abantu bamaJuda ukuzulazula kuze kube sekupheleni kwesikhathi nangoMeyi 14, 1948 uNkulunkulu waxolela futhi wavumela ukubuya kancane kancane kwalesi sizwe emazweni awokhokho. Futhi athembele egameni lakhe uNkulunkulu wavumela ugwadule ukuba luqhakaze futhi emva kweminyaka engu-2000 yobunzima.

 

Ngalokhu iqiniso uNkulunkulu watshela umhlaba ukuthi ukuphela kwesikhathi sekuqale.

 

Emavesini esahluko sama-24 32-33-34-35 no-36 wevangeli lomphostoli uMathewu isiprofetho sikaJesu Kristu ngokwakhe usibonisa uphawu olubaluleke kakhulu ekuqaleni kwezikhathi zokuphela kanye nobude balo.

 

32 Zifundise ngokuqhathaniswa okuvela emkhiwaneni. Lapho nje amagatsha awo eba lithenda, amaqabunga ekhula, uyazi ukuthi ihlobo seliseduze.

33 Ngendlela efanayo, lapho ubona zonke lezi zinto, yazi ukuthi iNdodana yomuntu iseduze emnyango

34 Ngiqinisile ngithi kini: Lesi sizukulwane asiyikudlula, nakho konke lokhu akuyikuba khona.

35 Izulu nomhlaba kuyodlula, kepha amazwi ami awayikudlula.

36 Kepha usuku nehora, akekho owaziyo, nezingelosi zezulu, noma iNdodana, kodwa uYise yedwa.

 

Siyazi ngokuqiniseka ukuthi isizukulwane esizalwe ngo-1948 ngeke sidlule ngaphambi kokubuya kukaJesu Kristu. Kodwa lokhu kungasiletha kuze kube ngu-2068 ngokuphila okuphezulu kweBhayibheli eminyakeni eyi-120.

 

Noma kunjalo, konke kubonakala kubonisa ukuthi lokhu kubuya enkazimulweni yeNkosi uJesu Kristu sekuzokwenzeka. Ngempela, sibona ukuthi izinhlupheko zesintu ziqinile futhi ziyaqhubeka, futhi njengoba ukubuya kweNkosi uJesu Kristu kufana neBhayibheli ekufikeni kwengane, izinhlungu ziyoqina njalo kuze kube yilapho kuze kube khona.

 

Isibonakaliso esibaluleke kakhulu eBhayibhelini salokhu kubuya enkazimulweni yeNkosi yethu uJesu Kristu yincithakalo emhlabeni lapho izwe lingeke liphuluke khona. Kuyacaca ukuthi kusukela ngo-29 Septhemba 2008 sibhekene nale ncithakalo yezomnotho nezomnotho emhlabeni jikelele.

 

Esinye isibonakaliso esibaluleke kakhulu sokuthi « izinkanyezi » sibonakala esibhakabhakeni ngoSeptemba 23, 2017. Ukuqonda ukubaluleka kwalesi sibonakaliso sifundwe isahluko 12 sencwadi yesAmbulo (Ngezansi nangokuxhuma umthombo)

 

Ukuqaphela ukuqonda izimpawu ze-apocalypse yesahluko 12 sencwadi ye-Apocalypse kumele uqonde isahluko 17 . (Isixhumanisi)

 

Kule sahluko 17 sifunda ukuthi uJohn ngesikhathi esithatha emoyeni wayenombono wesikhathi sikaPapa John Paul II oyinkosi eyisithupha yamaPapa amaKhosi. Inkosi yesikhombisa nguPapa Benedict XVI kanye nenkosi yesishiyagalombili nguPapa Francis kodwa uBenedict XVI naye uyinkosi yesishiyagalombili kusukela esaphila.

IsAmbulo 12

 

01  Isibonakaliso esikhulu sibonakala esibhakabhakeni: owesifazana, enesigqoko selanga, inyanga ngaphansi kwezinyawo zakhe, nomqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili ekhanda lakhe. (Qaphela) Isibonakaliso sezinkanyezi se-September 23, 2017 ividiyo   (Isixhumanisi)

02  Ukhulelwe, uyakhala, ebuhlungu nokuhlukunyezwa kokubeletha.

03  Esinye isibonakaliso sibonakala esibhakabhakeni: idrako enkulu ebomvu, enezinhloko eziyisikhombisa nezimpondo eziyishumi, nomhlobiso ngamunye kumakhanda ayisikhombisa. (Qaphela) uPapa Francis othi ungumbhishobhi waseRoma ngakho-ke ugqoke obomvu nomfaniswano wakhe. Uphezu kwombuso wamaPapa owakhiwa ngamakhosi ayisikhombisa abapapa (kanye naye owesi-8) nezimpondo eziyishumi eziyizinkolo ezamholela ekukholweni kweNkolo Yezwe (iVidiyo)

04  Umsila wakhe, uhudula ingxenye yesithathu yezinkanyezi zezulu, wawaphonsa phansi. Inyoka yafika yema phambi komfazi owayezobeletha, ukuze adle ingane kusukela ekuzalweni. (Qaphela )Impi eqhubekayo esibhakabhakeni nayo iyenzeka eMhlabeni. Udrako Emhlabeni ngakho-ke uPapa Francis kanye nezinkanyezi emhlabeni ngakho-ke zingamaKristu anikezwa ubudlova bamaSulumane

05  Wazibula indodana, umntwana wesilisa, ozokwelusa zonke izizwe, babahola babayisa ngentonga yensimbi. Umntwana wathathwa waya ohlangothini lukaNkulunkulu nesihlalo sakhe sobukhosi,

06  futhi owesifazane ubalekela ehlane, lapho uNkulunkulu amlungiselele indawo, ukuze aphelelwe khona izinsuku eziyizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha.

07  Kwase kwaba khona impi ezulwini: UMikayeli, kanye nezingelosi zakhe, kwadingeka balwe Dragon. Inyoka nayo yayilwa nezingelosi zayo , (Qaphela) Ukubuya kukaJesu Kristu esilindele ngoSeptemba 23, 2017ukukhishwa kwesonto akuzange kwenzeke ngalolo suku. Kungenelela kancane kancane ngokulandela intando kaNkulunkulu ngoba ukulwa esibhakabhakeni akuphelelanga futhi uSathane usekholelwa ukuthi anganqoba.

08  kodwa wayengenamandla kakhulu; kusukela manje, akukho ndawo ezulwini.

09  Yebo, wenqatshiwe, iNyoka enkulu, iNyoka yomsuka, lowo obizwa ngokuthi uDeveli noSathane, umkhohlisi wezwe lonke. Waphonswa emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye.

10  Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini, lathi: « Bheka, insindiso, amandla nokubusa kukaNkulunkulu wethu, bheka, amandla kaKristu wakhe. » Ngoba wenqatshelwe, ummangalelwa wabafowethu, owamangalela imini nobusuku phambi kukaNkulunkulu wethu.

11  Bona bamqoba ngegazi leWundlu, ngezwi ababefakaza ngalo; bazinqotshwa ezimpilweni zabo, bafike baze bafa.

12  Ngakho-ke, amazulu mawathokoze, futhi wena onendlini yakho ezulwini! Maye emhlabathini naselwandle; uSathane wehlele kini, egcwele ukufutheka okukhulu; uyazi ukuthi unesikhathi esincane esisele. « 

13  Inyoka yabona ukuthi iphonswe emhlabeni, yaqala ukuphishekela owesifazane owazala umntwana wesilisa . (Qaphela) Izinkinga zizoqhubeka ziqhubekele isonto elithembekile likaJesu Kristu, okuzokwenziwa kabi ngokulindelekile.

14  Ngakho kwanikwa owesifazane amaphiko amabili okhozi olukhulu endiza ehlane, endaweni lapho kumelwe sondliwe isikhathi, izikhathi ezimbili nengxenye yesikhathi (Qaphela) (ezintathu iminyaka nengxenye) kude nobukho beNyoka. (Qaphela) Ukuthunjwa kweSonto

15  Emlonyeni wakhe inyoka yakhipha emva komfazi wamanzi njengomfula, ukuze ithathwe yilo mfula. (Qaphela) Kuyoba nomzamo wokugcina wokuvimbela amaKhristu ekuthunjweni.

16  Kepha umhlaba weza ngowesifazane, umhlaba wavula umlomo wakhe, wagwinya umfula owawukhishwa ngomlomo weDwala. (Qaphela)Ngenhlanhla uNkulunkulu ubukele futhi kuzosiza wonke amaKristu athembekile kuJesu Kristu ngesikhathi sokuhlwithwa.

17  Khona-ke inyoka yamthukuthelela owesifazane, yahamba nayo yonke impi yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu futhi bagcina ubufakazi bukaJesu . (Qaphela) Leli vesi lichaza ukuthi emva kokuqothulwa kwesonto amaKristu angakabanjwanga azoxoshwa.

18  Wema phezu kwesihlabathi ngasolwandle.

 

Isahluko 12 se-Apocalypse simemezela ukuthi kusondele ukuhlwithwa kwesonto nokubuya kukaJesu Kristu izinsuku ezingu-1260, izinyanga ezingu-42 noma eminyakeni emithathu nengxenye emva kokubanjwa.

 

Ngakho-ke, uma ukuhlwithwa kungenelela ngokushesha ekupheleni kukaMashi 2021  kancane ngaphambi kwemikhosi ka-Easter sizobe sibuyele enkazimulweni yeNkosi yethu uJesu Kristu.

 

Lokhu kuthembisa iminyaka emithathu nesigamu yokuhlupheka okukhulu kumaKristu asele eMhlabeni ngaphambi kokubuya okungokoqobo kukaJesu Kristu.

 

Kodwa kumelwe siqaphele ukuthi ukuhlupheka komuntu kokuphela kwesikhathi sekuye kwaphakama kakhulu kusukela ngo-Mashi 2011 nge-Spring Spring ebeka ukuzalwa kwe-jihadi okusobala impi yeBhayibheli yezikhathi zokuphela,

I-Jihad yaqala ngesikhathi sokubusa kweNkosi uPapa Benedict XVI!

I-DJIAH, impi ye-End Times

 

(bheka IsAmbulo 12 emavesini 3 no 4)

 

Kusukela ngo-Mashi 2011 izwe liye laphila ngesigqi se-ISLAM, izinguquko, izimpi zamathumbu, izimpi zombango nezinkolo ziye zanikela iJizhad nobuphekula emhlabeni wonke.

 

Islam Jihad yayo ehlasela izwe yibo bobabili wezifiki zomthetho futhi obungemthetho anabo ngokuya eziningi ababaleki kokubaleka izimpi kwabanye, usizi abanye kodwa futhi kwabanye abantu ukuthi benze izenzo zobuphekula, ukudlwengula, ukweba, umonakalo, amasonto desecration futhi radicalization kwabo Muslim.

 

Nge Isibalo amaSulumane e-West radicalized nsuku zonke, babe kufanele lithathwe njengoba linjalo futhi ostentatiously ukubonisa imithandazo ngoLwesihlanu ezitaladini okuyinto ihlose ukwenza eziwubukhazikhazi ukuguqula Islamic, okuyinto kufanele kuphawulwe ngokuvamile kungavunyelwe amazwe amaSulumane.

 

Ngokufanayo nabesifazane baseSulumane bazibonakalisa begqoke izingubo ezibomvu noma ezinemibala ezihlanganisa nabo. Izandla nazo zifihlwe amagilavu. Ngezinye izikhathi izibuko ezimnyama zifihla amehlo abo. Kumele kuqashelwe ukuthi emazweni amaningi amaSulumane la ma-accoutrements akuyona into evamile kepha kunendlela yokubaluleka okukhulu okubonwa kabi yiziphathimandla zendawo.

 

E-West sibhekana zonke lezi ukuhlaselwa eziwubukhazikhazi kufanele lithathwe njengoba linjalo Islamic njengoba inombolo enamandla amaSulumane eziningi zithi ne amandla nokuzimisela ukuthi imiphakathi Western phinda namaproselithe izidingo, eziwubukhazikhazi, kwamasiko, onobulwane yokukhulekela.

 

Bakhuthaza ngokuqinile futhi baphoqele ukuhlaselwa ukuthi emisebenzini yezempilo yomphakathi abesifazane baseSulumane bahlolwe kuphela odokotela besifazane, futhi bafuna amamenyu (halal) kumantombazane asezintabeni zezingane zabo

 

Bayibeka imikhosi yabo, izimvume zabo kanye namasiko abo emisebenzini yomphakathi nasezindaweni zokusebenza emsebenzini kanye nezikhathi zomthandazo ezidingekayo.

 

Babulala izilwane (izimvu) emigwaqweni ngokuhlatshwa ngokusho kwemikhosi yabo. Lezi zilwane zihlatshwa ezimweni ezesabekayo ngaphandle kwencazelo yesibindi.

 

Izinkomo zihlatshwa namadela okuyinto okuphikisana imikhuba namasiko Western ezempilo French ngokukhethekile, abafuna izilwane ukushaqeka ngaphambi kokuba ihlatshwe ngaphandle sinamathele yini ababangela abanye ukuhlupheka okungadingekile kwalezi zilwane.

 

Ezitolo zokudla bafuna amashalofu akhethekile (halal). EFrance, baye bavinjelwa ngisho nezinkomba zikaKhisimusi ezakhiweni zomphakathi naphezu kwezinkolelo zamaKhristu ezineminyaka eyizinkulungwane ezimbili ubudala.

 

Kancane kancane umphakathi Western ukukhukhuleka maqondana Islam ukuthi uqala ulandele imithetho yayo ngesihluku ngale ndlela njengoba Sharia okuyinto phakathi kwezinye barbarities ujezisa amaSulumane e ukusika izandla zabo nezinyawo zabo.

 

Lawa amalungelo ethu njengezakhamuzi civil, izikhungo zethu, isiko lethu kanye namasiko ethu kanye namasiko ukuthi fade kancane kancane, kancane ngaphezulu usuku ngalunye phambi Islam Fundamentalist, jihadist futhi ngesihluku.

 

Kusobala ukuthi ngaphambi 2011 nakuba zazikhona ukweqisa, amaSulumane West ngokuvamile indawo imithetho namasiko amazwe aseNtshonalanga lapho ayekhethe azohlala.

 

I-Arab Spring ka-March 2011 yanikeza umbono omkhulu phezu kobuSulumane obuyisisekelo obuthela umhlaba wonke ukwesaba ubuphekula, ukwesaba ukuphila nokukhathazeka kwamaSulumane ayenabantu abafudumele futhi abamukelayo futhi izisulu zokuqala zalezi zithandane ezishisayo zamaSulumane.

 

Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zinhlupheko nazo zilahlwa esihogweni ngoba ziphika uJesu Kristu.

 

Ukubona zonke lezi zinkimbinkimbi zokuqothulwa kwamaSulumane ezithemba lezi zindabuko zama-jihadists zibonakala zingenakuqondakala ezweni elinjengeFrance (Izwe LamaLungelo Abantu).

 

Kodwa nokho amaqiniso akhona futhi ngokusobala abaholi bethu bezwe babonakala bengenamandla ekumelaneni nale nkinga yomhlaba wonke!

 

Qonda ukuthi emva kokuqothulwa kweSonto, amaSulumane ngeke abe nezinqolobane noma ukuvinjelwa.

 

Ngiphetha leli vesi kumaSulumane ngomlayezo kumaSulumane aseFrance ethathwe enkulumweni yokuvulwa   kweJFK

 

Ungabuzi ukuthi izwe lakho lingakwenzela ngani, kodwa zibuze ukuthi ungenzani izwe lakho.

 

Uma uNkulunkulu wasishiyela isikhathi esifushane ngaphambi kokuyikhipha ukuba bephenduka ezenzweni zethu ezimbi futhi simnxusa intethelelo zonke izono zethu.

 

Isikhathi manje sibalwa futhi umthandazo wansuku zonke liyadingeka.

 

Masiqaphele ekugcineni ukuthi isonto lokugcina leBhayibheli lomprofethi uDaniel oneminyaka engamatshumi ayisikhombisa kumele siphethe ukuphela kwesikhathi ngaphambi kokubuya kukaMesiya esiyazi ukuthi nguJesu waseNazaretha.

 

Ngamshiyela ekuqaleni ngesonto eledlule ukuba 29 Septhemba 2008, okuyinto Kwasithatha iminyaka eyisikhombisa kamuva emkhosini wamacilongo 2015. Force kwaba ukubona ukuthi ngangenza iphutha futhi ngenze iphutha mhlawumbe kulokho Ngizokutshela.

 

Manje njengoba isibonakaliso esikhulu ezulwini sesigcwalisekile kusukela ngoSeptemba 23, 2017, singathola ukuthi ukubuya ngokomzimba kaJesu Kristu kulindeleke cishe ezinyangeni ezingu-42 kamuva, okungukuthi ngo-2021.

 

Iviki lesikhombisa (iminyaka eyisikhombisa) iqalile izinyanga ezingu-42 ezedlule ngo-2014.

 

Futhi kukhona usuku olusuka enkampanini yilolu- 27 ku-Ephreli 2014,okuyinto usuku lokukhishwa kukaJohn Paul II noJohn XXIII nguPapa Francis, njengoba nje ngichazile kakade ezihlokweni zami zebhulogi ‘Anti-Kristu.

Lokhu kungukucasula nokuhlambalaza uNkulunkulu. Funda isihloko sami: isixhumanisi ngezansi.

Ukuthukuthela Okuqakathekile Kwenziwe KuNkulunkulu

 

Lokhu kuzokuchaza ukuthi kungani uNkulunkulu eqala ukuphela kwesikhathi ngesikhathi sikaMeyi 14, 1948 futhi eshiya uSathane ithuba lokuzikhethela usuku lapho lesi sikhathi sokugcina sizophela, esizovala isikhathi sokuphela.

 

Kodwa uNkulunkulu anganquma ukunciphisa lesi sikhathi …. !

 

Kulokhu, kucabangela lolu suku lomhlaka 27 kuMbasa 2014 njengosuku lokuqala kwesonto elidlule likaDaniyeli (iminyaka engu-7, izinyanga ezingu-84) liprofetha ukuphela kwesikhathi. Izinyanga ezingu-42, eminyakeni engama-3 nesigamu kamuva, kusiletha ngo-Okthoba 27, 2017 , ingxenye yaleso sikhathi seminyaka eyisikhombisa.

 

Ukuthunjwa kwesonto esasikulindele ngoSeptemba 23, 2017 kungahle kube ngo- Okthoba 27, 2017 okuyobe kungumhlahlandlela esikhundleni sezinsizi.

 

Kuze kube yileso sikhathi izinhlungu zizoqhubeka kuwo wonke umhlaba. Lokhu kuyiqiniso futhi kufanele sithandaze ukuthi uNkulunkulu asisize futhi asivikele.

 

Ngokufanayo kufanele sithandaze futhi sithemba ukuthi izikhathi ezizolandela ukukhishwa kwesonto zizofinyezwa njengoba zithembisiwe uJesu Kristu kuMathewu 24 kuya ku-22 nokuthi ukubuya kwakhe eMhlabeni kwenzeka ngaphambi kuka-2021.

 

Sethemba ukuthi kuzoba ngo-2018 kucatshangelwa ukuthi isizukulwane seBhayibheli seminyaka engu-70 ubudala sisinikeza ngo-2018 kusukela ngo-1948, okuyisikhathi sokuqala kwezikhathi zokuphela.

 

22 Uma lezi zinsuku zifinyezwa, akakho oyakusindiswa; kodwa, ngenxa yabakhethiweyo, lezi zinsuku zizofinyezwa.

 

Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa bonke abafowethu nodadewethu abathandekayo kuJesu Kristu futhi ngikuhole kulezi zikhathi ezinzima kakhulu ekupheleni kwethu esikuqala ukubona.

 

Victor


%d blogueurs aiment cette page :