VATICAAN – Het afval – DE LAATSTE DAGEN VAN HET EINDE VAN TIJD – de Heilige Maagd

De Redactie.

edito2

0

0        0

0

De aanstaande terugkeer van Jezus Christus op aarde is geen utopie, het is geen ijdele hoop of een geloof zonder fundament, veel minder een hypothese.

Dit rendement is geworden in de afgelopen jaren een uitleg van wat wij leven op aarde sinds de jaren 1950.

« Demografische explosie, ernstige ziekte, verlies van waarden, de vervolging van christenen in de wereld, hongersnoden, onverklaarbare dood van miljoenen vogels en vissen, scharen aardbevingen, stortregens van overstromingen, tornado’s, branden en andere calamiteiten van het leven, de aarde en het weer « 

Al deze feiten zijn de prestaties van alle bijbelse profetieën.

Inderdaad, er zijn tweeduizend jaar, « Jezus » die man van de vrede werd geboren in een joodse familie in de lijn van David, werd gearresteerd mishandeld, misbruikt, geslagen in het lichaam en uiteindelijk gekruisigd op verzoek van het Sanhedrin (Joodse Hooggerechtshof ten tijde van de Romeinse bezetting) simpelweg omdat hij predikte de liefde van God en beweerde dat hij de zoon van God te zijn.

Omringd door enkele apostelen hij predikte de liefde van God en kondigde het koninkrijk van God.

In de Bijbel was het de vervulling van Hebreeuwse profetie van Daniël.

http://topchretien.jesus.net/topbible/view/bible/&livre=00027&chapitre=9&version=00001

Hij was de Masjiach « De verwachte Messias tweeduizend jaar geleden », maar werd niet herkend door het Sanhedrin, die door middel van list en Romeinse recht ter dood werd gebracht.

Jezus had zijn discipelen alles wat er gebeurt, met inbegrip van het verraad dat hij was als de apostel Judas Iskariot, zijn arrestatie en dood, maar ook de opstanding der doden verteld, door Gods wil de ochtend van de derde dag en alle tekenen van zijn terugkeer naar de aarde voor de vervulling van zijn duizendjarige regering.

Gedurende de laatste drie jaar van zijn leven Jezus Christus predikte en de hoogte van de apostelen, zou hij terugkeren naar de aarde aan het einde van de wereld en hij zei tegen de tijd dat de tekenen van zijn terugkeer.

Zijn woorden en de tekenen van Zijn wederkomst, zijn we verteld in de evangeliën van Lucas, Marcus, Mattheüs en jeans.

Enkele tekenen van de eindtijd zijn ook opgenomen in het eerste testament (deel van de Bijbel voor Jezus Christus)

Hoofdstuk 24 van het evangelie van Matteüs, koppeling Eindtijdvinden we significante tekenen van zijn terugkeer.

Velen zelfs heel veel zijn geweest in de geschiedenis van belangrijke gebeurtenissen (zoals de Spaanse griep, de twee wereldoorlogen en andere) te suggereren dat het einde der tijden was begonnen. Fouten waren talrijk en geschiedenis hervatte zijn loop elke keer.

We moesten vinden met zekerheid het eerste teken waar de begin-en eindtijd waarna volbrengen alle tekenen die leiden tot het einde van de wereld en de terugkeer naar de aarde van Jezus Christus, het duizendjarig rijk.

Dit teken is in Ezechiël 36/24-28 (De terugkeer van het Joodse volk in Israël)

Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en brengen u in uw land. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden, zal Ik u reinigen van al uw onreinheden en van al uw afgoden. Ik geef jullie een nieuw hart, en ik zal een nieuwe geest geven  Ik zal het stenen hart uit uw lichaam en geven u een hart van vlees . Ik zal Mijn Geest in u, en Ik zal u mijn bevelen op te volgen, en je observeert mijn wetten. U woont in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mijn volk zijn en Ik zal uw God zijn;

vinden we het eerste teken want het is duidelijk dat sinds de oprichting van de staat Israël, » 14 mei 1948 en het begin van de terugkeer van het Joodse volk in het land Israël, bijbelse tekenen allemaal exponentieel dragen.

Iedereen kan elke dag zien de omvang van de globale situatie op alle gebieden.

Velen in de wereld oorlogen, rellen, geweld, vervolging, honger, ruïnes, epidemieën en rampen.

Lezen van artikelen in deze blog zal u helpen begrijpen het einde der tijden en voor te bereiden op de terugkeer in heerlijkheid van Jezus Christus.

Gezien de omvang en de explosie van alle tekenen, hoewel er geen precies de dag noch het uur van Zijn wederkomst weten, kunnen we onze ogen en rijden een backhand alles wat er gebeurt op niet sluiten land of uit te sluiten de onmiddellijke terugkeer naar de aarde van Jezus Christus.

We hebben allemaal gezien de grootte van de borden, maar helaas veel mensen liever de andere kant op te kijken en te negeren in plaats beschouwen de terugkeer van Koning Jezus Christus aan zijn bewind van 1000 jaar.

Bij het zien van de warmte, zelfs de kou van het geloof in de wereld en talloze mannen in de fout, wordt gevreesd dat de man beschaamd om toe te geven dat het een schepsel van God en daarom te herkennen zelfs de suprematie van zijn schepper « God »!

Wat er zal gebeuren in de komende jaren als de dag van de toorn van God zal komen over alle mensen vóór de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg!

De Bijbel vertelt ons dat er zal geween en tandengeknars voor al diegenen die niet tot Jezus Christus gekomen   Mt 25,30

Victor

Artikel

VATICAAN – Het afval – DE LAATSTE DAGEN VAN HET EINDE VAN TIJD – de Heilige Maagd

.

Dit artikel is een bom bewustmaking, zodat het grootste aantal is gered!

Op 11 februari 1929 het Vaticaan is een staat, dus de paus dop naast de mijter, een politicus hoed. Hij werd een staatshoofd.

Luchtfoto van St. Peter's Square in Vaticaan

Aangezien zij ontvangt en wordt ontvangen door diverse staatshoofden.

Als geestelijk leider van de katholieke kerk en staatshoofd, moet de paus ook prediken de liefde van God, om de vrede in de wereld te bevorderen en om de zaken van de kerk te beheren.

Als staatshoofd en de spirituele leider van de katholieke kerk, die het ontvangt en ook een bezoek aan vertegenwoordigers van alle wereldgodsdiensten en andere dan de heilige katholieke Kerk zelfs bijgewoond religieuze riten.

Al deze formaliteiten afgewisseld met staatsman en geestelijk leider van de katholieke kerk, de paus deed sinds 11 februari 1929.

Maar Jezus Christus zei: « Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. » (Johannes 14:06)

Hoe de paus « vertegenwoordiger van Christus op aarde en gids van de Heilige Kerk » kunnen we aanvaarden en te erkennen andere godsdiensten en hun vertegenwoordigers, ontvangen en bezoeken zonder oneens met het woord van Jezus Christus.

Natuurlijk is iedere christen moet reiken aan degene die vraagt ​​om zijn hulp, deze man heeft het geloof of een atheïst, maar dan om officieel te erkennen dat elke religie waardig is en waar, lijkt een ketterij.

We moeten elkaar helpen te zoeken naar onze hulp, moeten we ook prediken de liefde van God, maar zonder te vergeten, vooral wat Jezus Christus zei: « Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. «  (Johannes 14:06)

Het is misdadig om te suggereren dat alle wegen en alle godsdiensten leiden naar God.

Ieder mens is een zondaar voor God en als zodanig wordt veroordeeld tot de eeuwige dood! Er kan geen twijfel over dit feit zijn!

Bij het laatste oordeel, dat de mens kan het eeuwige leven verdienen claimen!

Het is alleen door de liefde van Jezus Christus, die mannen kunnen gered worden van de eeuwige dood!

We moeten verkondigen dat Jezus Christus is « de weg, de waarheid en het leven en niemand gaat naar de Vader dan door Jezus Christus, hij al snel terug naar zijn kerk te slaan waar iedereen kan nog steeds deel uitmaken van de doop, geloof, bekering en vergeving verzoek van het gebed « 

Dat is wat we prediken!

Jezus Christus is Liefde en dat is de liefde voor ons allen, heeft hij zoveel leed, werd hij gemarteld, mishandeld en gekruisigd zo dat door dit offer en liefde voor ons, vonden we onszelf met God door en kan dus worden vergeven voor onze zonden en binnenkort het Koninkrijk der hemelen binnengaan.

Dus, als christen lid van de Heilige Katholieke Kerk, herken ik dat elke paus is de vertegenwoordiger van Christus op aarde.

Maar als christen lid van de Heilige Katholieke Kerk, wil ik niet eens dat het Vaticaan werd een staat « het voormalige Romeinse Rijk » Zo klein in omvang maar groot als bij toverslag!

Jezus Christus zei dat we moeten geven aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God Lucas 20, 20-26

Ik geloof dat onze pausen sinds 11 februari 1929 afgestapt van het geloof, want je kunt niet twee heren dienen op hetzelfde moment!

Als het verhaal over de spion Vaticaan, verhaalde aan het einde van mijn laatste artikel waar is dan sommige pausen misschien niet altijd zo geweest en kan niet worden gebruikt omdat de feiten goed meester

Link naar artikel

DE TERUGKEER VAN NIBIRU – HET EINDE VAN DE WERELD-DE TERUGKEER VAN JEZUS CHRISTUS.

Ik oordeel niet, ik niet veroordeel, en ik herken elke paus als vertegenwoordiger van Christus op aarde.

We zijn aan het einde van de tijd en de duisternis is dik dan te wachten op de terugkeer naar de aarde van onze Heer Jezus Christus, alleen geloof en ons hart moet ons leiden door de beproevingen en verwarring van de Apocalyps.

17 april 2010 publiceerde ik een kort artikel over paus Benedictus XVI die toen in beroering media.

Wanneer we spreken van de paus we spreken van God! Dus matiging in de comments!

Paus Benedictus XVI is de opvolger van de steen die onze Heer Jezus Christus heeft de taak toevertrouwd om zijn kerk te leiden.

Het is onze Heer Jezus Christus, dat het het recht op deze steun in te trekken wanneer de tijd komt.

, Wij hebben slechts twee dingen te doen is om te wachten en stil zijn, God weet wat hij doet, vertrouw hem, dat is alles wat hij van ons vraagt. Dit wordt geloof genoemd.

Geduld en gebeden voor zijn spoedige terugkeer.

Link naar artikel

https://victorpicarra.wordpress.com/2010/04/17/le-pape-benoit-xvi/

Dit artikel, maar ik beweer nog steeds mijn hart en mijn geloof leiden mij tot reserveren meer groot om het Vaticaan als de apocalyptische verwarring is groot en ik kan het niet helpen te denken dat het Vaticaan « toestand » of op zijn minst enige leden van het management van het geloof en de Kerk van de Heilige Jezus Christus.

Lees mijn artikel aandachtig

WAAROM DE TERUGKEER VAN JEZUS CHRISTUS IS TABOE IN DE KATHOLIEKE KERK?

Maar ik heb ook mezelf afvragen of het me niet dat me weghoudt van het ware geloof en de liefde die Jezus Christus.

Bijvoorbeeld : Het Tweede Vaticaans Concilie

http://www.youtube.com/watch?v=KpZruFntFUc

De paus is onfeilbaar, want het is de vertegenwoordiger van Christus op aarde

Dat de Raad moet eocuménique vier voorwaarden

1) het wordt genoemd door de paus

2) Dat alle bisschoppen worden opgeroepen

3) Het wordt voorgezeten door de paus in persoon of door zijn legaten.

4) Dergelijke besluiten worden bevestigd door paus

Uiteraard in de voorwaarden is voldaan, en toch veel aangezien deze raad lijken de ketterij te houden!

Ik nodig u uit ook om deze video een beetje lang, maar zo expressief te bekijken!

http://www.youtube.com/watch?v=AI5rfmN3pSo

Wij begrijpen beter het licht van de verklaringen voor de bovenstaande video die duisternis is erg dik en het is zeer moeilijk om vooruit te gaan op het rechte pad dat leidt naar Christus.

We kunnen niet weg van het geloof, of de allerheiligste katholieke kerk, maar wordt het uiterst moeilijk om de Heilige Vader te steunen toen hij zet alle religies op gelijke voet.

En wat te denken van de informatie in deze video die laat zien dat het Vaticaan is geïnfiltreerd door satanisten. Informatie van deVader Gabriele Amorth priester officiële exorcist van het Vaticaan.

http://www.youtube.com/watch?v=-XsSX-UkkZk

Lees ook het artikel over de verklaringen van de Vader Gabriele Amorth

http://www.lefigaro.fr/international/2010/09/18/01003-20100918ARTFIG00001-les-confessions-de-l-exorciste-du-vatican.php

Nog steeds denken dat het Vaticaan telescopen, een van die heet

LUCIFER

.

http://tobefree.wordpress.com/2013/03/20/vatican-observatory-launches-lucifer-telescope-project-lucifer-and-the-vaticans-astonishing-exo-theological-plan-for-the-arrival-of-an-alien-savior/

tlscope-lucifer

En denk opnieuw uitspraken die spion Vaticaan, vermeld op de bodem van mijn artikel

Die vertelt dat buitenaardse wezens in contact zijn geweest met wereldleiders, waaronder paus en Planeet X (of Nibiru) arriveert in het zonnestelsel!

Zie mijn artikel:

DE TERUGKEER VAN NIBIRU – HET EINDE VAN DE WERELD-DE TERUGKEER VAN JEZUS CHRISTUS.

Wat moeten we denken van het beest, dat uit de opkomt zee ,Apocalyps 13,1-18

Is het Vaticaan!

Zie mijn artikel

HET BEEST IS HET VATICAAN NA VERTREK VAN Benedictus XVI!

Wat moeten we denken van alle profetieën

Aansluiting

http://paulvipapemartyr.over-blog.com/categorie-11635554.html

Wat moeten we denken van de profetie van Maleachi over de pausen

Zie mijn artikel 

« Glory Olivaer » Glorie van de Olijf – OPENBARING – De naam van paus Benedictus XVI verwijst naar de opname van de Kerk van Jezus Christus!

Wat moeten we denken van al de verschijningen van de Heilige Maagd.

Moeten we vegen al deze feiten in de hand!

Moeten we onze ogen sluiten!

Moeten we onze ogen sluiten!

Moet zijn oren!

.

Moeten we volgen het pad dat we volgen het Vaticaan sinds Vaticanum II, of moeten we kijken diep in onze ziel het licht van het geloof en er kracht putten om vooruit te komen in verwarring en duisternis sluiers de wereld en alle geesten.

Moeten we af te stappen van het Vaticaan en zijn lijn van denken!

Toegegeven, het is moeilijk om te lopen in de verwarring na zijn hart en zijn geloof zonder af te wijken van de gedachtegang van het Vaticaan.

Hoe om te weten, hoe je er zeker van hoe verder te gaan in de duisternis en verwarring en blijf op het rechte pad we trokken Jezus Christus!

Als je de moraal, waarden en bescheidenheid gereduceerd tot lege woorden,

Wanneer zie je de lust waardig te leven,

Als je ziet de erkend en geformaliseerd door het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht homoseksualiteit

Hoe niet te zijn verloren in de duisternis en ongetwijfeld zijn op de goede weg!

De tijd is gekomen voor alle christenen net als ik probeert te blijven op het rechte pad te gebruikende Heilige Maagd , zodat het ons helpt, verlicht ons en leid ons naar Jezus Christus.

Jezus Christus was gekneusd in lichaam en leed de lijdensweg om onze zielen te redden en geven ons de gave van zijn liefde voor de Eeuwige Leven (En voor de ogen van al de tekenen, het komt binnenkort)

De Heilige Maagd Maria, moeder van Jezus Christus leed in zijn hart aan het vlees van Zijn vlees en gemarteld en gekruisigd.

Maar om te weten dat het offer van zijn zoon Jezus Christus, de vrucht van haar schoot, leed en gaf zijn leven voor de vergeving van onze zonden, zodat wij gered zouden worden, mag de Heilige Maagd te aanvaarden, voor Liefde voor de mensheid, al dit lijden.

Daarom, als we verloren zonder hoop op het vinden van de juiste weg naar God door Jezus Christus, dan moeten we bidden, God, Jezus Christus, maar ook de Heilige Maagd om ons te helpen door pleit voor ons met Liefde .

De Heilige Maagd is de beste advocaat die we hebben, zeker in deze tijden van het einde waar is het uiterst moeilijk om te lopen op de goede weg we trokken Jezus Christus.

De man heeft een veel te vergeven worden door God! En de dag van de toorn van God is dichter en dichter, dus we helpen en de Heilige Maagd is het kostbaar en onmisbaar voor de mensheid hulp nodig.

Heilige Maagd Maria, ik smeek en smeek u om het licht van de waarheid, zodat iedereen kan de vlam van haar geloof te doen herleven en te begrijpen haar leven en vind Jezus Christus te brengen aan de wereld.

Uw zoon Jezus Christus zei:  « Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij. ».

Help ons allen Heilige Maagd te lopen op het recht en deugdzame pad van Liefde, Vrede, van Joys, justitie, liefdadigheid en compassie stelden we uw zoon Jezus Christus.

Het is tijd om te bidden!

fatima

Hail Mary

Wees gegroet Maria, vol van genade

De Heer is met u.

Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en Jezus,

De vrucht van je schoot is gezegend.

Heilige Maria, Moeder van God,

Bid voor ons zondaars,

Nu en in het uur van onze dood.

.

0

0 0

0

.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel

Uw naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven

degenen die tegen ons schenden.

En leid ons niet in verzoeking.

Maar verlos ons van het kwade. Zo is het.

0

0        0

sentinelle3

JEZUS CHRISTUS IS MIJN KONING

0

0        0        0

0

0

0

Ik nodig u uit om te mediteren over deze woorden van Jezus Christus

Johannes 14

14:01 Wat Richt uw hart worden verontrust. Gelooft in God, gelooft ook in Mij.

14:02 Er zijn vele woningen in het huis van mijn Vader. Als het niet was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga naar een plaats te bereiden.

14:03 En als ik weg ben, en ik ga en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij, dat waar Ik ben, kunt u ook.

14:04 Je weet waar ik heen ga, en je weet de weg.

14:05 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat, en hoe kunnen wij den weg weten?

14:06 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

14:07 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook Mijn Vader kennen. En nu weet je, en je zag.

14:08 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg.

14:09 Jezus zeide tot hem, zo lang als ik ben met u, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Wie heeft mij gezien heeft de Vader gezien hoe zegt gij: Toon ons de Vader?

14:10 Denk je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die ik spreek tot u spreek ik niet van mezelf, en de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.

14:11 Geloof me, ik ben in de Vader, en de Vader in Mij is: of anders, gelooft vanwege de werken.

02:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, zal hij die in mij gelooft ook de werken doen die Ik doe, en het zal groter zijn, omdat Ik tot Mijn Vader;

02:13 en wat je ook vraagt ​​in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader verheerlijkt worden in de Zoon.

14:14 Als je iets in mijn naam vraagt, zal ik doen.

02:15 Als je van me houdt, houd mijn geboden.

02:16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u

02:17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem, maar u kent Hem want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

14:18 Ik zal u geen wezen laten: Ik zal tot u komen.

02:19 Een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij zult Mij zien, want Ik leef, en gij zult leven.

02:20 Op die dag zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

14:21 Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft en die Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader, ik hou van hem, en zal Mijzelf aan hem openbaren.

14:22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heer, hoe komt het dat gij tot ons, en niet aan de wereld?

14:23 Jezus antwoordde hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

14:24 Wie houdt niet van mij niet mijn woorden houden. En het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar de Vader die mij gezonden heeft.

02:25 Ik u deze dingen gezegd terwijl ik nog met jullie.

02:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal in mijn naam sturen, zal u alles leren en zal je herinneren aan alles wat ik jullie verteld.

14:27 Ik laat jullie vrede, mijn vrede geef Ik u. Ik geef niet om u gelijk de wereld geeft. Laat niet uw hart worden verontrust, laat het ook niet bang zijn.

14:28 Gij hebt gehoord, dat ik je vertelde: Ik ga heen, en kom weder tot u. Als je van me hield, zou je blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik.

02:29 En nu heb ik u gezegd voordat het gebeurt, zodat wanneer het gebeurt, kan je gelooft.

2:30 Ik zal niet veel met u spreken: voor de prins van deze wereld komt. Er is niets in mij;

02:31 maar opdat de wereld wete, dat Ik de Vader liefheb en dat ik doe in de volgorde die de Vader Mij gegeven heeft, sta op, ga weg van hier.

Bron

http://topchretien.jesus.net/topbible/view/bible/&livre=00043&chapitre=00014&version=00001&verset=6

Vrede, liefde en vreugde in de harten en huizen in afwachting van de opname van de gemeente voor een aantal en de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg voor anderen.

Victor

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.


%d blogueurs aiment cette page :