I-DJIHAD NGAPHAMBI NOKUPHUMA KWE-OCTOBER 27, 2017

Sekuyiminyaka emininzi sibonile ukuba ubomi bunzima kunzima kwaye bunzima kubantu.

 

Kule zizathu ezininzi ezibangelwa ubunzima behlabathi, ezoqoqosho, ezopolitiko, ezentlalo kunye nolonqulo.

 

Siyakwazi ukubona ukuba iphlanethi iphinde iphazamiseke kakhulu eyabangela ukuzamazama komhlaba, iitsunamisi, amaqhwithi, iziphepho, iziqhwithi, imililo nemvula eninzi.

 

Kufuneka siqaphele ukuba ukususela ngo-2008 izigidi zeentaka zasendle nezasekhaya, iintlanzi kunye nezilwanyana ziye zafa ngaphandle kwengcaciso minyaka yonke kwihlabathi.

 

Kufuneka sidibanise zonke iintlekele zemvelaphi yabantu kwaye konke oku kwimozulu yeemfazwe, izinsongelo zeemfazwe kunye nezenzo zobundlobongela kunye nobudlova obuSilamsi.

Ihlabathi libonakala libe nguMad!

 

Kukho inqaku elilodwa kuphela eliqhelekileyo kuzo zonke ezi nyaniso. Yisihlomelo seziprofeto zeBhayibhile ezibonisa ukuphela kwexesha eziya kulandelwa nguYesu Kristu emhlabeni.

 

Ukuba yonke into ibonakala ibonisa ukuba siphila kwiimeko ezithile kwaye kunzima ukubonisa ukuba siphila ekupheleni kwexesha, kubalulekile ukwazi ukuba ukuphela kwexesha kwaqala ukuqonda nini xa uYesu Kristu ebuyela.

 

Njengoko sele ndacacisiwe kwiblogi, nguThixo ngokwakhe owabangela ukuqala kokuphela kwexesha ngomqondiso onamandla kangangokuthi akukho mntu unokholo olungenakuphikisa.

 

Lo mqondiso wukudalwa kweSizwe sakwaSirayeli ngomhla we-14 kuMeyi 1948.

 

UThixo wayewagwebile abantu amaJuda ebhadula ukuya ekupheleni kwexesha, nangoMeyi 14, 1948 uThixo uzixolele kwaye yanika imbuyekezo chu abantu umhlaba wookhokho babo. Futhi uthembekile kwizwi lakhe uThixo wavumela intlango ukuba iqhube kwakhona emva kweminyaka engama-2000 yobunzima.

 

Ngale nyaniso uThixo watshela ihlabathi ukuba ukuphela kwexesha kwasekuqaleni.

 

Kwisahluko 24, ivesi 34-35 no 32-33- 36 yeVangeli kaMateyu uMpostile isiprofeto kaYesu Kristu ngokwakhe usixelela umqondiso ebaluleke kakhulu ekuqaleni amaxesha isiphelo kunye nexesha.

 

32 Zifundise ngokuthelekiswa okuvela kumkhiwane. Ngokukhawuleza ukuba amasebe ayo abe ngotshani, kwaye amaqabunga akhula, uyazi ukuba ihlobo li kufuphi.

33 Ngendlela efanayo, xa ubona zonke ezi zinto, yazi ukuba uNyana woMntu usekufuphi emnyango

34 Inene ndithi kuni, Esi sizukulwana asiyi kudlula, akuyi kwenzeka konke oku.

35 Izulu nomhlaba ziya kudlula, kodwa amazwi ami akayi kudlula.

36 Ngaloo mini neyure, akakho owaziyo, neengelosi zezulu, noNyana, kodwa uYise yodwa.

 

Siyazi ngokuqinisekileyo ukuba isizukulwana esizalwe ngo-1948 asiyi kudlula ngaphambi kokubuya kukaYesu Kristu. Kodwa oku kungasikhupha ukuya ku-2068 kwiminyaka engama-120 eBhayibhileni.

 

Nangona kunjalo, konke kubonakala kubonisa ukuba oku kubuya kubuqaqawuli beNkosi uYesu Kristu kuya kwenzeka. Enyanisweni, sinokubona ukuba iintlungu zoluntu zinamandla kwaye ziqhubeka, kwaye njengoko ukubuya kweNkosi uYesu Kristu kufaniswa neBhayibhile ekufikeni komntwana, iintlungu ziya kuhlala ziqina kwaye ziqine kufike.

 

Uphawu olubaluleke kakhulu kwiBhayibhile yale nto buyela ebuqaqawuli beNkosi yethu uYesu Kristu yonakalisa umhlaba apho ihlabathi lingayi kubuya khona. Kucacile ukuba ukususela ngoSeptemba 29, 2008 sijongene nale ntshabalalo yezoqoqosho nezomhlaba.

 

Olunye uphawu olubaluleke kakhulu « Uphawu lwesibhakabhaka » lubonakala esibhakabhakeni ngoSeptemba 23, 2017. Ukuqonda ukubaluleka kwesi sibonakalo sifundwe isahluko 12 sencwadi yeSityhilelo (Ngezantsi kunye nekhonkco)

 

Ukuqwalasela ukuqonda imiqondiso ye-apocalypse yesahluko 12 sencwadi ye-Apocalypse kufuneka uqonde isahluko 17 . (Email)

 

Kule sahluko 17 sifunde ukuba uYohane ekubanjweni kwakhe emoyeni wayenombono wexesha likaPapa uJohn Paul II ongu-sixhenxe ukumkani wamaPapa. Ukumkani we sixhenxe nguPapa uBenedict XVI kwaye ukumkani wesibhozo nguPapa uFrancis kodwa uBenedict XVI uyinkosi yesibhozo ukususela esaphila.

ISityhilelo 12

 

01  Ibonakaliso enkulu ibonakala esibhakabhakeni: ibhinqa, elineselanga ngengubo, inyanga phantsi kweenyawo zakhe, nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinesibini ekhanda. (Qaphela) Uphawu lweenkwenkwezi lweSeptemba 23, 2017 ividiyo   (Ikhonkco)

02  Ukhulelwe, uyakhala, entlungu kunye nokuhlushwa kokubeleka.

03  Enye enye isibonakaliso yabonakala esibhakabhakeni: inamba enkulu ebomvu, eneentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi, kunye nekhanda kwintloko nganye yesixhenxe. (Qaphela) uPapa uFransi othi uyabhishophu waseRoma kwaye ngoko ke wayembethe ebomvu nomfaniswano wekhadiyali. Uyintloko yentloko yobukhosi yamapapa ehlanganiswe nookumkani abasixhenxe (kunye neye-sibhozo) kunye neempondo ezilishumi ezizibolekisa ukunyaniseka kwenkolo yehlabathi( iVidiyo)

04  Umsila wakhe, ehudula enye yesithathu yeenkwenkwezi zasezulwini, wawaphonsa emhlabathini. Inyoka yema phambi komfazi owayeza kuzala, ukuze adle umntwana ekuzalweni kwakhe. (Qaphela ) Imfazwe eyenzekayo esibhakabhakeni iyenzeka nakwiMhlaba. Injoka eMhlabeni ke ngoko uPapa Francis kunye neenkwenkwezi zomhlaba ngoko ke ngamaKristu anikwe udlame lwamaSilamsi

05  Wazala unyana, umntwana oyinkwenkwe, oza kuzalusa zonke iintlanga, ziyandulela ngentonga yentsimbi. Umntwana wathatyathwa ecaleni likaThixo etroneni yakhe,

06  kwaye uMfazi ubalekela entlango, apho uThixo wamlungiselele khona indawo, ukuze atywe khona khona iwaka elinamanci mabini anamanci mathandathu.

07  Kwaye kukho imfazwe ezulwini: uMikayeli, kunye neengelosi zakhe, kwafuneka alwe neNyoka. Inyoka nayo, yayilwa neengelosi zakhe , (Inqaku) Ukubuya kukaYesu Krestu sasilindele ngoSeptemba 23, 2017ukuthathwa kwecawa akuzange kwenzeke ngaloo mhla. Kuya kungenelela kamva kamva ngokuthanda kukaThixo kuba ukulwa esibhakabhakeni akupheli kwaye uSathana ucinga ukuba unokuphumelela.

08  kodwa wayengenamandla kakhulu; kubo ngoku, akukho ndawo ezulwini.

09  Ewe, wayenqatshiwe, inyoka enkulu, inyoka yeNkcubeko, lowo ubizwa ngokuba nguMtyholi noSathana, umkhohlisi wehlabathi lonke. Waphoswa emhlabeni, iingelosi zakhe zaphonswa kunye naye.

10  Ndakuva ilizwi elikhulu ezulwini, lisithi, Yabonani, usindiso, amandla, nobukumkani bukaThixo wethu, yabona amandla kaKristu wakhe. Kuba uyamkelwa, ummangaleli wabazalwana bethu, owabagxekayo imini nobusuku phambi koThixo wethu.

11  Bona bawunqoba ngegazi leMvana, ngelizwi ababengqina ngalo; zixhomekeke kubomi bazo, zaza zafa.

12  Izulu, ngoko nemihlali yaye wena usekhayeni lakho ezulwini! Yeha umhlaba kunye nolwandle; uMtyholi uye weza kuwe, ezele ubushushu obukhulu; uyazi ukuba unaso ixesha elincinane. « 

13  Ke kaloku, xa inqanawa ibona ukuba iphoswe emhlabeni, yaqala ukumlandela umfazi owazala umntwana . (Qaphela) Iingxaki ziya kuqhutyelwa phambili kwicawa ethembekileyo kaYesu Kristu, eya kuqhutyelwa kakubi ngokulindelekileyo.

14  Ngoko wanikwa Umfazi wanikwa amaphiko amabini okhozi olukhulu ephaphazela entlango, ukuya kwindawo apho kufuneka anqakwa khona ixesha, namaxesha ezibini nesiqingatha sexesha (Qaphela) (ezintathu iminyaka kunye nesiqingatha) kude nobukho beNyoka. (Qaphela)Ukuthathwa kweCawa

15  Emlonyeni wakhe, inyoka yaphosa emva koMfazi wamanzi njengomlambo, ukuze ithathwe ngumlambo. (Qaphela) Kuya kubakho inzame yokugqibela yokuthintela amaKristu ukuba athathwe.

16  Ke kaloku umhlaba wafika uncedo lomfazi, umhlaba wawuvula umlomo wakhe, wawuginya umlambo owawuchotywe ngumlomo weNjoka. (Qaphela) Ngethamsanqa uThixo ubukele kwaye uya kunceda onke amaKristu athembekileyo kuYesu Kristu ngexesha lokunyuswa.

17  Kwaye inyoka yavutha ngumfazi, waya empini nxamnye nayo yonke imbewu yakhe, abo bagcina imiyalelo kaThixo baze bagcine ubungqina bukaYesu . (Qaphela) Le ndinyana ichaza ukuba emva kokutshatyalaliswa kwecawa amaKristu angabanjwanga aya kutshutshiswa.

18  Wema entlabathi elwandle.

 

Isahluko 12 se-Apocalypse sichaza ukuza kutshatyalaliswa kwecawa kunye nokubuya kukaYesu Kristu iintsuku ezili-1260, iinyanga ezingama-42 okanye ezintathu kunye nesiqingatha kwiminyaka emva kokubanjwa.

 

Ngoko mhlawumbi, ukuba ukuhlwithwa kungenelela ngokukhawuleza ngoko ekupheleni kukaMatshi 2021  ngaphambi kokubhiyozela i-Easter siza kubuya kubuqaqawuli beNkosi yethu uYesu Kristu.

 

Oku kuthembisa iminyaka emithathu nengxenye yokubandezeleka okukhulu kumaKristu ahlala eMhlabeni ngaphambi kokubuya kukaYesu Kristu ngokomzimba.

 

Kodwa ke mabaqaphele ukuba ukubandezeleka kwabantu lamaxesha lesiphelo sele ziyanyuswa kakhulu ukususela ngoMatshi 2011 kunye Arab Spring evakala ukuzalwa jihad leyo Ngokucacileyo ke imfazwe ebhayibhileni lamaxesha lesiphelo,

I-Jihadi yaqala ngexesha lolawulo lukaKumkani uPapa uPaul XVI!

I-DJIAH, imfazwe ye-End Times

 

(bona iSityhilelo 12 kwivesi 3 no-4)

 

Ukususela ngo-Matshi 2011 ihlabathi liye lahlala kwisigqi se-ISLAM, i-revolutions, intlungu, iimfazwe zembambano kunye neenkolo ziye zanikela kwi-Jihad kunye nobugrogasi kwihlabathi.

 

Islam e Jihad wayo ahlasela ihlabathi ngokomthetho kwamanye nokuziphatha kunye kusiba ezininzi iimfazwe abafuduki ebalekayo kwezinye, hlupheka ngabanye kodwa abanye ukuba benze izenzo kwabanqolobi, ukudlwengula, ubusela, umonakalo, iicawa ihlekisa kunye radicalization okugqithileyo Muslim.

 

Ngenxa inani ngabazalwane West atshintshwa yonke imihla, babe linjalo kunye ostentatiously ukubonisa imithandazo ngoLwesihlanu kwizitalato esinjongo ukwenza ukuguqula ubukhazikhazi yamaSilamsi, apho kufanele kuphawulwe ivame kungavumelekile amazwe aseMuslim.

 

Abafazi baseMuslim abanjalo bazibonakalisa begqoke kwiingubo ezimnyama okanye ezinemibala ezigubungelayo. Izandla zifihliwe iiglavu. Ngamanye amaxesha iziglasi ezimnyama zifihla amehlo abo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kumazwe amaninzi amaSilamsi le mivume ayiyiyo yonke indawo kodwa kunokuba luhlobo lwezinto ezisemgangathweni ezibonwa kakhulu ngabaphathi basekhaya.

 

Kwi-West sifumana zonke ezi ukuhlaselwa ubukhazikhazi linjalo Islamic njenge inani enamandla amaSilamsi amaninzi isimangalo amandla kunye nokuzimisela ukuba uluntu Western weriwa iimfuno zabo ebuYudeni, ubukhazikhazi, yenkcubeko, abangaphucukanga nonqulo.

 

Baxininisa ngokunyanisekileyo baze bafune ukunyanzela ukuba kwiinkonzo zempilo zikawonke-wonke abafazi baseMuslim bayahlolwa kuphela oogqirha besetyhini, nabo bafuna imenyu (halal) kwiingcanteens kubantwana babo

 

Bayibeka imirhumo yabo, iimvume zabo kunye namasiko abo kwiinkonzo zikawonkewonke nakwiindawo zokusebenzela ezikhoyo kunye namaxesha omthandazo okufunekayo.

 

Bayibulala izilwanyana (izimvu) ezitalatweni ngokuxhelwa ngokwemivuzo yazo. Ezi zilwanyana zixhelwa kwiimeko eziphazamisayo ngaphandle kokuchazwa kweloyiko.

 

Empahleni lixhelelwe namadela leyo iyangqubana imikhwa kunye nempilo amasiko Western kunye French ingakumbi, abafuna izilwanyana waqhiphuka umbilini phambi kokuba ixhelwa ngaphandle njengokujonga ukuba ubuhlungu engeyomfuneko kwezi zilwanyana.

 

Kwiivenkile zokutya bafuna iishalafu ezikhethekileyo (halal). EFransi, baye banqabela ikhefu zeKrisimesi kwizakhiwo zikawonke kuluntu nangamawaka amabini aneminyaka yobudala yobuKristu.

 

Ngokuthe ngcembe zaseNtshona uhamba ukuya Islam eqala ukuphumeza imithetho yayo okungenaluzsini ezifana elifuna leyo phakathi kwezinye inkohlakalo uthuthumbisa amaSilamsi nangokukrola izandla zabo neenyawo.

 

Yintlalontle yethu yoluntu, amaziko ethu, inkcubeko kunye namasiko kunye namasiko aphelelwa yincinci, incinci ngosuku ngalunye phambi ko-Islamist, i-Jihadist ne-Islam.

 

Kucacile ukuba ngaphambi kowe-2011 nangona bekukho ukuphazamiseka, amaSulumane aseNtshona awamkela imigaqo kunye namasiko kunye namazwe aseNtshona avela kuyo.

 

I-Arab Spring ka-Matshi 2011 yanika umbono ogqithiseleyo kwi-Islamist yama-basicist eyayisaza umhlaba wonke ukwesaba ubugubungela, ukwesaba ukuphila nokukhathazeka kwamaSulumane ayenabantu abafudumele kunye nabamkelayo kwaye amaxhoba okuqala ala maqhinga angama-Islamic.

 

Kufuneka kuqatshelwe ukuba la mahlwempu aya kugwetywa esihogweni kuba aphika uYesu Kristu.

 

Ukubona zonke ezi ngxakini ze-Islamic drifts ezithembela ezi zintlanzi zi-jihadi zibonakala zingenakuqondakala kwilizwe elinjengeFransi (ilizwe lamaLungelo oluntu).

 

Kwaye kunjalo iinyani zikhoyo kwaye zicaca ukuba iinkokeli zorhulumente wehlabathi zibonakala zingenamandla okulwa nale nkinga yomhlaba wonke!

 

Qonda ukuba emva kokutshatyalaliswa kweCawa, i-Islam ayiyi kubakho iindawo zokugcina okanye ukuzinqanda.

 

Ndiyigqiba le ngqendu kwi-Islam kunye nomyalezo kumaSulumane aseFransi athatyathwe kwinkulumo yokuvulwa   kweJFK

 

Musa ukubuza ukuba ilizwe lakho lingazenzela ntoni, kodwa zibuze yona ongayenza kwilizwe lakho.

 

Ukuba uThixo usilahlile ixesha elincinci ngaphambi kokuvuswa, kungenxa yethu ukuguquka kuzo zonke izenzo zethu ezimbi nokucela ukuba axolelwe zonke izono zethu.

 

Ixesha ngoku libaliwe kwaye imithandazo yansuku zonke iyadingeka.

 

Masiqaphele ekugqibeleni ukuba iiveki yokugqibela yeBhayibhile yomprofeti uDaniyeli oneminyaka eli-7 ubudala kufuneka sigqibe ukuphela kwexesha ngaphambi kokubuya kukaMesiya esiyaziyo nguYesu waseNazarete.

 

Ndabeka ekuqaleni kwiveki yokugqibela ukuya kwi-29 Septemba 2008, nto leyo asisa iminyaka esixhenxe kamva emthendelekweni amaxilongo 2015. Force wayeza kubona ukuba Ndonakele kwaye ndiyaphazama mhlawumbi kwinto endiza kukuvakalisa yona.

 

Ke kaloku, ukuba umqondiso omkhulu emazulwini kufezwa ukususela ngoSeptemba 23, 2017, sinokugqiba ukuba ukubuya kukaYesu Kristu Physics kulindeleke malunga 42 kweenyanga kamva okanye ngoko ngo-2021.

 

Iveki yesixhenxe (iminyaka eyisixhenxe) iqalile iinyanga ezingama-42 ezedlule ngo-2014.

 

Kwaye kukho umhla ume ngaphandle kukuba we -27 Apreli 2014 nto leyo umhla beatification kaYohane Paul II kunye Jean XXIII UPopu Francis, ngubani njengoko sele kuchaziwe lemigubasi yam blog ‘Anti-uKristu.

Oku kukucaphukisa nokuhlambalaza uThixo. Funda inqaku lam: isiqhagamshelo esingezantsi.

Isiqhamo Esona Sona Senziwe KuThixo

 

Oku kuya kuchaza isizathu sokuba uThixo aqalise ukuqala kokuphela kwexesha ngoMeyi 14, 1948 waza wamshiya uSathana ithuba lokuzikhethela umhla oza kugqiba eli xesha lokugqibela, eliya kuvalwa ukuphela kwexesha.

 

Kodwa uThixo unokugqiba ukunciphisa eli thuba …. !

 

Kule meko, ngokuqwalasela lo mhla we-27 uEpreli 2014 njengoko umhla wokuqala weveki yokugqibela kaDaniel (iminyaka engama-7, iinyanga ezili-84) waprofetha ukuphela kwexesha. Kwiinyanga ezingama-42, i-3 kunye nesiqingatha kwiminyaka kamva, kusizisa ngo- Oktobha 27, 2017 , isiqingatha salo nyaka-sixhenxe.

 

Ukutshitshiswa kwecawa esasiyithembele ngomhla weSeptemba 23, 2017 kungahle kube malunga ne- Oktobha 27, 2017 eya kuba ngumhla esikhundleni seembandezelo.

 

Kuze kube ngoko iintlungu ziya kuqhubeka kwiMhlaba. Oku kuqinisekileyo kwaye simele sithandazele ukuba uThixo asincede aze asikhusele.

 

Ngokufanayo simele sithandazele kwaye sithemba ukuba amaxesha emva kokutshatyalaliswa kwecawa iya kuguqulwa njengoko wathenjiswa nguYesu Krestu kuMateyu 24 ukuya kwivesi 22 kwaye ukubuyela kwakhe eMhlabeni kuqhubeka ngaphambi kokuba 2021.

 

Ngethemba ukuba kuya kuba ngowama-2018 ngokuqwalasela ukuba isizukulwana seBhayibhile esineminyaka engama-70 sisenza sibe ngowama-2018 ukususela ngo-1948, ngumhla wokuqala kwamaxesha okugqibela.

 

22 Ukuba le mihla iya kufutshane, akukho mntu uya kusindiswa; kodwa, ngenxa yabakhethiweyo, ezi ntsuku ziya kufutshane.

 

Ngamana uThixo unokusikelela bonke abazalwana kunye noodadewethu abathandekayo kuYesu Kristu kwaye bakhokele kule mizuzu enzima kakhulu ekupheleni kwethu ukuqala ukubona.

 

Victor


%d blogueurs aiment cette page :