NDINE NJIRA YOKHUDZA NDI MOYO, NULL AMABWERA KWA ATATE KUYAMBA MWA INE

Zotsatira za fano lafufuzira "NDINE NJIRA YOKHUDZA NDI MOYO, NULL SIMAPULUMUTSA ATATE PAKUTI INE"

 

 

 

Monga ndanenera kale m’mabuku anga a blog, tikukhala nthawi yotsiriza yomwe idzatha mosayembekezereka ndi kubweranso kwa Yesu Khristu ku Dziko lapansi chifukwa cha ulamuliro wake wa zaka chikwi.

 

Chiweruzo ichi cha Yesu Khristu chiri champhamvu ndi champhamvu kotero kuti sichitha kutanthauzira kapena chipembedzo china chilichonse kuti chizipite kwa Mulungu.

Choncho, tiyenera kudzifunsa chifukwa chake papa amadziwa kuti zipembedzo zonse ndizoona kuti ndi zoona.

Zomwe ziri zamapatuko zapapa zambiri.

 

Nthaŵi yotsiriza inayamba pa May 14, 1948 ndi chilengedwe cha State of Israel.

 

Inde, pa May 14, 1948, pamene dziko lachiyuda linakhazikitsidwa, anthu achiyuda atatha zaka 2000 kuchokera ku Eksodo adapeza chikhululukiro cha Mulungu chifukwa chokana ndi kumupachika Mesiya amene adakana ku Yesu wa Nazareti  » Yesu Khristu. Koma chikhululukiro cha Mulungu sichimawapatse mwayi wokafika ku Ufumu wakumwamba pamapeto a nthawi.

Anthu achiyuda adzakhala ngati anthu ambiri akulimbikitsidwa kudikira mpaka kutha kwa ulamuliro wa zaka chikwi za Yesu Khristu ndi chiukitsiro chachiwiri kuti athe kuyembekezera kulowa Ufumu wa Kumwamba.

 

Pamapeto a nthawi yotsiriza, Akhristu ena akufa adzaukitsidwa.

 

Ndipo akhristu ena amoyo « Mpingo » udzakhala mu kamphindi kusinthika ndipo motero udzadutsa kuchokera ku moyo waumunthu kupita ku moyo wosatha, popanda kupyola mu imfa kokha mwa chikondi cha Yesu Khristu.

 

Ili ndi lonjezo la Yesu Khristu ndipo palibe amene angakayikire mawu a Mwana wa Mulungu amene adapereka moyo wake kuti atiwombole ku machimo athu ndipo potero tilole kuti tilowe mu Ufumu wa Mulungu osati mwaufulu koma chikondi chake.

 

Mudzazindikira kuti ndanena kuti ndi Akhristu okha omwe adzakhudzidwa ndi chiwukitsiro komanso kuchoka ku moyo waumunthu kupita ku moyo wosatha popanda kufa.

 

Anthu amene mudzakhala zinthu ndi Akhristu amene analandira ubatizo wa madzi, (okha chomveka ubatizo), amene anafunsa Yesu Kristu kukhala Mpulumutsi wawo, amene anapempha Mulungu kuti atikhululukire machimo onse ochitidwa ndi amene analapa ndi kulapa machimo awo.

 

Kuposa kale lonse, aliyense ayenera kulunjika miyoyo yawo ndikutsatira chiphunzitso cha Yesu Khristu (Chikondi, Kukhululuka ndi Chikhulupiriro).

 

Pakuwona malemba onse akubvomereza kubweranso kwa Ambuye Yesu Khristu, omwe amakwaniritsidwa tsiku ndi tsiku ndi mphamvu ndi mphamvu, tili otsimikiza kuti kubweranso kumeneku kuli pafupi.

 

Inde, ndife mbadwa yotsiriza kubweranso kumeneku, tili otsimikiza kuyambira 1948. Mt. 24.34

Mbadwo wonse ndi waufupi komanso wautali kwambiri koma ife tiri kale pafupi kwambiri ndi kubwerera uku.

 

Kuyambira pamene blog yanga inakhazikitsidwa mu 2009, ndikulengeza kuti kubwerera kumeneku kungalowerere m’chaka chomwecho. Ndithudi izo sizinachitike.

 

Koma chaka chino 2018 ndi chapadera kwambiri chifukwa nthawi ya chibadwidwe cha Baibulo ndi zaka 70 ndi 1948 + 70 = 2018.

 

Poganizira mphamvu, mphamvu, nthawi, ndi kukula kwa zizindikiro zonse za Baibulo zomwe zakwaniritsidwa ndi kukwaniritsidwa mu 2018, tilidi kumapeto kwa nthawi ya Baibulo ya kutha kwa nthawi. .

 

Tikuyembekeza kuti chikondwerero cha malipenga cha 2018 chidzawona kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuti achotse « Mpingo » wake.

 

Kotero tiyeni tipemphere kuti maina athu asachotsedwe mu bukhu la moyo chifukwa iwo omwe sanaphwanyidwe « akhristu ndi ena » adzadutsa tsiku la mkwiyo wa Mulungu lomwe lidzakhala nthawi yovuta kwa iwo amene akufuna kubwerera kwa Yesu -Christ.

 

Nthawi iyi idzakhala yovuta kwambiri chifukwa mpingo sudzakhalanso padziko lapansi. Adzakhala kumwamba kudzaona ukwati wa Mwanawankhosa, chidzakhala pangano losatha pamaso pa Mulungu kuti Yesu Khristu adzakhazikitsa pamodzi ndi mamembala a mpingo wake.

 

Pambuyo pa kuchotsedwa kwa Mpingo wa Yesu Khristu, dzikoli lidzakhale loperekedwa kwathunthu ku mphamvu za satana kufikira kubweranso kwa Yesu Khristu pa Phiri la Azitona chifukwa cha ulamuliro wake wa zaka 1000.

 

Ife tikuwona kale zochuluka zonse ndi kuwuka kwa mphamvu ya Islamisi. Tangoganizirani dziko lonse popanda Akhristu onse omwe adzatengedwa ndipo ndi Islam omwe sadzasambanso, ndi masoka amphamvu kwambiri komanso owononga kwambiri, mabungwe owonongeka ndi anthu omwe adzakumane ndi mavuto ndi mavuto.

 

IZI ZIDZAKHALE KULEMEKEZEDWA NDI CHINYAMATA.

 

Inde, ndizowona kuti iwo omwe ali ndi chikhulupiriro ndi omwe apempha Yesu Khristu kuti atsogolere miyoyo yawo adzapulumutsidwa, koma ena onse adzadziwa mkwiyo wa Mulungu.

 

Nthawi zonse kumbukirani mawu awa a Yesu Khristu

« Ine ndine njira ya choonadi ndi moyo, palibe amene amabwera kwa atate pokha kupyolera mwa ine. « 

 

Nthawi yafika pozindikira kuti miyoyo yathu idzasintha mwadzidzidzi monga momwe mbozi imakhala butterfly ife tidzasunthira kuchoka ku moyo kupita ku moyo wosatha ndipo posachedwa.

Titha kukhalapo pa September 11, 2018.

Ndikukupemphani kuti muwone kanema iyi yomwe ikufotokoza za 2018.

 

Mukhoza kuona kukula kwa zivomezi ndi kugwirizana kumeneku

https://www.emsc-csem.org/#2w

Zivomezi zaposachedwa padziko lonse (pamasabata awiri apitawo)

 

Ndikuwonani posachedwa

Victor


%d blogueurs aiment cette page :