KUSUKA KUSUKELA EBUCHWANINI KUNGABE KUSUKELA KUSUKA KUSUKA KUZWELONKE NGESONTO, SEPTEMBA 19 KU-20, 2020.

Imiphumela yokucinga ye- "BASILIQUE SAINT PAUL"

ISt. Paul Basilica eRoma

 

Eminyakeni eyi-10 selokhu ngadala le Blog (ngonyaka ka-2009), ngazisa abafundi ukuthi maduze nje uJesu Kristu usebuyele eMhlabeni ngokubusa kwakhe kweminyaka eyi-1000 njengoba athembisa abaphostoli bakhe ngaphambi kokuba ukuvuka emazulwini izinsuku ezingamashumi amane emva kokuvuka kwakhe.

Ngiphinde ngamazisa umfundi ukuthi ukuphela kwesikhathi kuqale ngoMeyi 14, 1948, emva kokudalwa koMbuso Wakwa-Israyeli, okuwusuku olungokwesiprofetho lwezikhathi, nokuthi kusukela ngalolo suku isikhathi isizukulwane, labo abazophila bazokubona ukubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu Emhlabeni.

Isizukulwane esisebhayibhelini siyizikhathi ezintathu.

Owokuqala uneminyaka engama-40 kodwa lapho isikhathi sase sedlulile,

Ngakho-ke sasesinaso lesi sizukulwane esineminyaka engama-70 sisilethela ngo-2018 futhi sathola nokuthi uJesu Kristu akazange abuye ngo-2018.

Ngakho-ke manje sesinesizukulwane esineminyaka engama-80 ubudala esicaphune kaningi eBhayibhelini. Futhi lapha sifika ku-2028.

Ngisebenzise kuphela iziprofetho ezisebhayibhelini ukubheka usuku oluzwisisekayo lokubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu eMhlabeni. Ngeshwa, ucwaningo lwami lwangivumela izinto ezimbili kuphela.

Owokuqala ukuthola usuku lokuqala kokuphela kwezikhathi zebhayibheli: Meyi 14, 1948. Njengoba kunje, lolu suku lusebenza kuphela ukwazi ukuqala kwesijeziso.

Okwesibili kuhlobene nokwokuqala, ukuthi izijeziso uma seziqalisiwe, musa ukuyeka kuze kube ukubuya kwenkazimulo yeNkosi yethu. Ngaphezu kwalokho, bayaqhubeka bekhula esikhungweni sobuhlungu bokuzala.

Okungiholelayo ukuthi ngikwambulele unyaka nonyaka ukuthi unyaka olandelayo mubi kakhulu kunalowo owandulelayo.

Unyaka ka-2020 uzoba mubi kakhulu kuno-2019 futhi lapho ngithi kubi kakhulu kufanele ngithi okubi kakhulu. Ngoba u-2020 unyaka okhethekile. Izinhlungu kufanele zibe zimbi kuwo wonke amaphuzu. Angisiye umlumbi noma umboni, ngakho-ke ngingakutshela kuphela ukuthi sisazoqhubeka ebumnyameni.

Siphile kusukela ngo-1948 izijeziso zikaNkulunkulu. Lesi akusona isithunzi sokungabaza. Bayohlala kuze kube ukubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu.

Noma ngingeyena umlumbi noma umboni, ngithola ukuthi ukuhlupheka kwabo bonke abafowethu nodadewethu kuhlobene noSathane. Ushaya eLobukholwa nezwe lonke kusuka kuzo zonke izinhlangothi ngamandla nangentukuthelo.

Usizi nokulimazeka esimweni sezulu sokwesaba nokwesaba okuhlobene nenkolo yamaSulumane yizihlobo zabadade abaningi nabafowethu, okumele futhi babhekane nabo bonke ubunzima besimo sezulu kanye nokwanda komoya kaninginingi, okunamandla futhi okulimazayo.

Yebo siphila izinsuku ezimnyama futhi sizophila futhi.

Kungani uNkulunkulu evumela ukuthi lesi senzo sikhala sikhale njengoba abanye abantu belahla ukholo kanti nebandla baligxeka ngokungafanele.

Ngifuna kulendatshana ukulethele injabulo encane nethemba, ngoba usuku lokubuya kweNkosi yethu lusondele impela.

Kulabo abalandela ibhulogi lami futhi uliningi emhlabeni jikelele, noma ngabe ngamuva nje ngibone ukwehla kwangempela kwababekhona, ngizokunikeza olunye ucwaningo lwami olungakwazi uma bengingakazinikeli ithemba langempela kubo bonke abalindele umcimbi ojabulisayo wokubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu.

Njengoba angikwazanga ukuthola ukucacisa okwanele eziprofethweni zebhayibheli mayelana nezikhathi zokugcina zezikhathi zokugcina, ngaqala ukuzifuna eziprofethweni ezingezona ezebhayibheli kodwa zithembeke ngokwanele ukuzikhumbula.

Ngakho-ke kungokwesiprofetho engikunikeze lona, ​​seNkosazana eNobusisiwe eyenziwe eningizimu yeFrance endaweni encane yezintaba eduze ne-Italy « la Salette » ezinganeni ezimbili ezincane.

Kulesi siprofetho, okokugcina futhi emibonweni yakhe eyodwa, iNtombi EBusisekile uMariya itshela izingane zonke izinhlawulo zika-1864 lapho uJesu Kristu ebuyela eMhlabeni. Kuyamangaza kodwa yonke into ikhona. Ekugcineni cishe yonke into yayishoda ngohlaka « unyaka wokubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu »  futhi kwesinye isiprofetho kwavela ngokungaqondakali « Isiprofetho Sabapapa » lapho ngathola khona izinto ezibalulekile ukusenza sikwazi ukuqonda izikhathi zokugcina zezikhathi zokugcina ngaphambi kokubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu.

Lezi ziprofetho ezimbili ezivela kumavidiyo esihlokweni, ngikumema ukuthi ubabuke kaninginingi ukuze ungene kuwo impela ngoba konke kukhona.

Yazi ukuthi eminye imicimbi ebalulekile kumele yenzeke ngaphambi kokubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu.

Okokuqala, iNkosazana Ebusisiwe isusa uPapa owahlaselwa ezinsukwini zakhe « ngakho-ke uJohn Paul II » nokuthi yena kanye nomlandeli wakhe ngeke babone ukunqoba kweSonto LikaNkulunkulu « ukubusa kukaJesu Kristu ku Umhlaba. Ngakho-ke kungaphansi kokubusa kukaPapa Francis okuzoba ukubuya kukaJesu Kristu kodwa futhi kusho ukuthi inqobo nje uma uPapa Benedict XVI esaphila, uJesu Kristu ngeke esabuya .

Kepha iNsikazi EBusisekile futhi ithi iSonto lizogcotshwa ngaphambi kokubuya kukaJesu Kristu, nemininingwane ayinikezayo ngalo mzuzu iyahambelana nezikhathi esiphila kuzo. Empeleni ngikumema ukuthi ubuke ividiyo ozoba kuyo imbongolo ngiyakuqinisekisa, ngakho-ke ukuqonda okwenziwe yiNkosazana Ezibusisiwe uMariya kumemeza amaqiniso athi siyaphila.

Njengoba ubukela ividiyo, khumbula kakhulu ukuthi sonke siyizoni futhi sonke sifisa intethelelo kaJesu Kristu, kepha uJesu Kristu ufuna nathi siphenduke emaphutheni ethu siqonde izimpilo zethu.

Kuze kube ukubuya kukaJesu Kristu uMhlaba uzobe usebumnyameni, izimpi, usizi, udlame, izinhlekelele, zizoqhubeka nokuhlasela ngamandla amakhulu nodlame lwabo bonke abantu basemhlabeni kepha ikakhulukazi ubuKristu.

Kubalulekile ukuthi sisizane futhi sithandaze ngoba izinsuku nobusuku bazoba nzima kakhulu. Kepha kukho konke lokhu okubi okungenakugwemeka, ukukhanya kwethemba kubo bonke abafowethu nabaDadewethu nakubo bonke abayoza kuJesu Kristu.

Ngokwesiprofetho sikapapa, uPapa Francis ungupapa wokugcina futhi kunoma yisiphi isimo ukuphela kopapa okuprofethwe ngo-2027.

Siyazi ngeNkosazana eNobusisiwe ukuthi uFrancisco unguPapa wokugcina nokuthi uzobona ukunqoba kweBandla likaNkulunkulu.

Siyazi ngeNkosazana Engcwelengcwele uMariya kulesi siprofetho ukuthi isukela ngonyaka we-1846 ukuthi isonto lizoqothulwa kahle ngaphambi kokubuya kukaJesu Kristu nokuthi uma isonto lingasekho, kuzoba ngabaprofethi uHenoch no-Eliya abazoshumayela uthando lukaNkulunkulu nokubuya kukaJesu Kristu ngokubusa kwakhe kweminyaka eyi-1000. Kepha ngaphambi kwalaba baprofethi ababili, bonke abathumeli, abaphostoli bezikhathi zokugcina, bazoshumayela iZwi likaNkulunkulu nokubuya kukaJesu Kristu.

Kancane ngezinga lami lokho engikwenze iminyaka eyishumi. Ngalesi sikhathi seminyaka eyishumi ngangineqiniso ukuthi ayobewa kweSonto kuzokwenzeka ngaphambi nje kokubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu. Kepha uma ngiphutha, mhlawumbe kusengo-2020, iminyaka eyisikhombisa (ngakho-ke ekuqaleni kwesonto lesikhombisa elaprofethwa ngumprofethi uDaniel) ngaphambi kokubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu okuzokwenzeka ukuthumba isonto.

Angazi ukuthi kuzokwenzeka ngasiphi isikhathi sonyaka, yize ngincike kancane emcimbini wecilongo phakathi kobusuku bangoMgqibelo kuya ngeSonto kusukela ngoSepthemba 19 kuya ku-20, 2020 . Umkhosi wamahhashi ngalowo nyaka ngezinsuku ezimbili zeNkosi yabantu abangamaJuda kanye nabantu abangamaKristu.

 

Unkulunkulu akubusise futhi akuqondise kulobu bumnyama kuze kube uyakhulula.

Ungakhohlwa ukubuka la mavidiyo kaningana ukuze uwaqonde ngokuphelele.

Victor

 

 

Umlayezo weqiniso ovela eNcasakazini uMariya uye eSarette (Septhemba 19, 1846)

 

 

Isiprofetho sopapa | Imibhalo 2016

 

 

Indaba kaSt Paul ngaphandle kwezindonga

Kumele kuqashelwe ukuthi uPapa Francis uthatha indawo yokugcina etholakalayo!

 

Uhlu lwamapapa angama-265 kusuka kuPeter kuya ku-Benedict XVI

http://perso.numericable.com/gabriel.floricich/saint-ouen/pages/y-lista_papas.html

 

Victor


%d blogueurs aiment cette page :