ACHINYAMATA PANTHAWI YACHISANU NDI CHIWIRI PA OCTOBER 27, 2017

Kwa zaka zambiri takhala tikuwona kuti moyo ndi wovuta komanso wovuta kwa anthu.

 

Kwa izi pali zifukwa zambiri zomwe zimayambitsa mavuto a padziko lonse, azachuma, azachuma, azachuma ndi achipembedzo.

 

Tionanso kuti dzikoli likukumana ndi mavuto aakulu omwe amabweretsa zivomezi, tsunami, mkuntho, mkuntho, mphepo yamkuntho, moto ndi mvula yamkuntho.

 

Tiyeneranso kuzindikira kuti kuyambira 2008 mbalame zakutchire ndi zinyama, nsomba ndi nyama zinafa popanda kufotokoza chaka chilichonse padziko lapansi.

 

Tiyeneranso kuwonjezera masoka onse a chiyambi cha umunthu ndi zonsezi mu nyengo ya nkhondo, zoopseza nkhondo ndi zochitika zauchigawenga ndi chiwawa chachisilamu.

Dziko likuwoneka kuti lasanduka Mad!

 

Pali mfundo imodzi yokha yomwe imagwirizana ndi mfundo zonsezi. Ili ndi maulosi a Baibulo omwe akuyimira mapeto a nthawi yomwe idzatsatiridwa ndi kubweranso kwa Yesu Khristu pa dziko lapansi.

 

Ngati chirichonse chikuwoneka kuti chimasonyeza kuti tikukhala makamaka ndi nthawi zovuta zomwe zikuwonetsa mwamphamvu kuti tikukhala kumapeto kwa nthawi, ndikofunikira kudziŵa kuti kutha kwa nthawi kunayamba kumveka liti pamene Yesu Khristu adzabweranso.

 

Monga momwe ndanenera kale mu blog, ndi Mulungu mwini yemwe adayambitsa chiyambi cha mapeto ndi chizindikiro cholimba kuti palibe wokhulupirira angathe kutsutsa.

 

Chizindikiro ichi ndi chilengedwe cha State of Israel pa 14 May 1948.

 

Mulungu adatsutsa anthu achiyuda kuti ayendayenda mpaka kumapeto kwa nthawiyi ndi pa May 14, 1948 Mulungu adawakhululukira ndikulola kuti anthu awa abwerere kumalo ake akale pang’onopang’ono. Ndipo mokhulupirika ku mawu ake, Mulungu adalola kuti chipululu chiphuke kachiwiri pambuyo pa zaka 2000 za kuuma.

 

Mwa ichi, Mulungu adauza dziko kuti kutha kwa nthawi kunangoyamba kumene.

 

Mu chaputala 24 ndime 32-33-34-35 ndi 36 za uthenga wa Mtumwi Mateyu ulosi wa Yesu Khristu mwiniwake umatiwonetsa ife chizindikiro chofunika kwambiri cha kuyamba kwa nthawi yotsiriza ndi nthawi yake.

 

32 Dziphunzitseni nokha poyerekezera ndi mkuyu. Momwe nthambi zake zimakhalira, ndipo masamba amakula, mumadziwa kuti dzinja liri pafupi.

33 Momwemonso, pakuwona zinthu zonse izi, mudziwe kuti Mwana wa munthu ali pafupi pakhomo

34 Indetu ndinena kwa inu, Mbadwo uwu sudzatha, ndipo zonsezi sizidzachitika.

35 Kumwamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzachoka.

36 Koma tsiku ndi ola, palibe amene adziwa, ngakhale angelo akumwamba, kapena Mwana, koma Atate yekha.

 

Tikudziwa mosapita m’mbali kuti mbadwo wobadwira mu 1948 sudzatha kudutsa Yesu Khristu asanabwere. Koma izi zikhoza kutifikitsa mpaka 2068 pa moyo wapamwamba wa Baibulo wa zaka 120.

 

Komabe, chirichonse chikuwoneka kuti chimasonyeza kuti izi kubwerera ku ulemerero wa Ambuye Yesu Khristu zatsala pang’ono kuchitika. Inde, tikutha kuona kuti zowawa za anthu ndizolimba ndi zopitirira, ndipo pamene kubweranso kwa Ambuye Yesu Khristu kufanana ndi Baibulo pakufika kwa mwana, zopweteka zidzakhala zamphamvu nthawi zonse mpaka mpaka kufika.

 

Chizindikiro chofunikira kwambiri mu Baibulo cha izi kubwerera ku ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chiwonongeko cha dziko chimene dziko silidzachira. Zili zoonekeratu kuti kuyambira September 29, 2008 ife tikukumana ndi mavuto a zachuma ndi zachuma padziko lonse lapansi.

 

Chizindikiro china chofunika kwambiri cha « Astrological » chinawonekera kumwamba pa September 23, 2017. Kumvetsetsa tanthauzo la chizindikiro ichi werengani mutu 12 wa buku la Chivumbulutso (pansipa ndi ndi chitsimikizo)

 

Kusamala kumvetsetsa zizindikiro za chivomezi cha chaputala 12 cha buku la chivumbulutso chiyenera kumvetsetsa chaputala 17 . (Link)

 

Mu chaputala ichi timaphunzira kuti Yohane pamene adagwidwa mumzimu anali ndi masomphenya a nthawi ya Papa Yohane Paulo Wachiwiri yemwe ndi mfumu yachisanu ndi chimodzi ya Papa wa Mafumu. Mfumu yachisanu ndi chiŵiri kukhala Papa Benedict XVI ndi mfumu yachisanu ndi chitatu kukhala Papa Francis koma Benedict XVI nayenso ali mfumu yachisanu ndi chitatu kuyambira akadali moyo.

Chivumbulutso 12

 

01  Chizindikiro chachikulu chidawonekera kumwamba: mkazi, ali ndi dzuwa lovala, mwezi pansi pa mapazi ake, ndi korona wa nyenyezi khumi ndi ziwiri pamutu pake. (Zindikirani) Chizindikiro cha nyenyezi cha September 23, 2017 kanema   (Link)

02  Iye ali ndi pakati, akulira, mu ululu ndi kuzunzidwa kwa kubereka.

03  chizindikiro cina m’mwamba: chinjoka chachikulu, wofiira moto, ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi, ndi pa aliyense wa mitu isanu ndi iwiri, korona. (Zindikirani) Papa Francis, yemwe amanena kuti ndi bishopu wa ku Roma, choncho amavala zofiira za yunifolomu yake. Iye ali patsogolo pa ufumu wa papa wopangidwa ndi mafumu asanu ndi awiri (pophatikizapo iye wachisanu ndi chitatu) ndi nyanga khumi zomwe ziri zipembedzo zomwe zimamupangitsa iye kuti azikhulupirira Chipembedzo cha World ( Video)

04  Mchira, kuchititsa lachitatu la nyenyezi za kumwamba, kuwaponya panthaka. Chinjoka chinabwera kudzaima pamaso pa mkazi yemwe anali kudzabala, kuti adye mwanayo kuchokera kubadwa. (Zindikirani )Nkhondo yomwe ikuchitika mlengalenga ikuchitikanso padziko Lapansi. Chinjoka Padziko Lapansi ndiye Papa Francis ndi nyenyezi pa dziko lapansi ndiye Akhristu omwe aperekedwa ku chiwawa cha Islamic

05  Ndipo iye anabala mwana wamwamuna, mwana wamwamuna, amene adzaweruza mitundu yonse, kuwatsogolera iwo ndi ndodo yachitsulo. Mwanayo anatengedwera kumbali ya Mulungu ndi mpando wake wachifumu,

06  Ndipo Mkazi amathawira ku chipululu, kumene Mulungu adamkonzera malo, kuti aperekedwe kumeneko masiku zikwi ziwiri ndi makumi asanu ndi limodzi.

07  Ndiye panali nkhondo kumwamba: Mikayeli, pamodzi ndi angelo ake, amayenera kumenyana ndi Chinjokacho. Chinjoka, nayenso, chinali kumenyana ndi angelo ake , (Zindikirani) Kubweranso kwa Yesu Khristu tinkayembekezera pa September 23, 2017 kuti kubwezedwa kwa mpingo sikuchitika pa tsikulo. Zidzasintha pang’onopang’ono mogwirizana ndi chifuniro cha Mulungu chifukwa nkhondoyi siidatha ndipo satana amakhulupirirabe kuti akhoza kupambana.

08  koma iye sanali wamphamvu kwambiri; kwa iwo kuchokera pano, palibe malo kumwamba.

09  Inde, anakanidwa, chinjoka chachikulu, njoka ya chiyambi, iye wotchedwa Mdyerekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse lapansi. Ndipo adaponyedwa padziko lapansi, ndipo angelo ake adaponyedwa pamodzi naye.

10  Ndipo ndidamva mawu akulu kumwamba, nanena, Tawonani, chipulumutso, mphamvu, ndi ulamuliro wa Mulungu wathu, onani, mphamvu ya Khristu wake. Pakuti iye wakanidwa, wotsutsa wa abale athu, amene amawaimba mlandu usana ndi usiku pamaso pa Mulungu wathu.

11  Iwo adamgonjetsa ndi mwazi wa Mwanawankhosa, ndi mawu amene adali mboni; osataya moyo wawo, adapita mpaka kufa.

12  Kumwamba, kondwerani, ndipo inu okhala ndi nyumba yanu kumwamba! Tsoka dziko lapansi ndi nyanja: Mdierekezi watsikira kwa inu, wodzaza ndi ukali waukulu; amadziwa kuti ali ndi nthawi yochepa. « 

13  Ndipo chinjoka chidawona kuti chidaponyedwa pansi, adayamba kumtsata mkazi amene adabereka mwana wamwamuna . (Zindikirani)Mavuto adzawonjezereka kwa mpingo wokhulupilika wa Yesu Khristu, umene udzachitidwa molakwika ndikuyembekezera kubwezedwa.

14  Choncho adampatsa mkazi mapiko awiri achiwombankhanga chachikulu yakuuluka chipululu, kuti pamalo pamenepo ayenera adyetsedwako kanthawi ndi nthawi, nthawi ziwiri ndi theka nthawi(Dziwani) (zitatu zaka ndi theka) kutali ndi kukhalapo kwa Njoka. (Zindikirani) Kuchotsedwa kwa Mpingo

15  Ndipo kuchokera mkamwa mwake, njoka inaponyera kumbuyo kwa Mkazi wa madzi ngati mtsinje, kuti ikatengeke ndi mtsinje uwu. (Zindikirani) Padzakhala kuyesera kotsiriza koletsa Akhristu kuti asatengedwe.

16  Koma dziko lapansi linamthandiza Mkazi, ndipo dziko lapansi linatsegula pakamwa pake, nameza mtsinje umene unaponyedwa ndi pakamwa pa chinjokacho. (Zindikirani) Mwamwayi Mulungu akuyang’ana ndipo adzathandiza Akhristu onse okhulupirika kwa Yesu Khristu panthawi ya mkwatulo.

17  Kenako chinjokacho chinakwiya ndi Mkaziyo, ndipo chinapita kukamenyana ndi otsala a mbewu yake, iwo omwe amasunga malamulo a Mulungu ndi kusunga umboni wa Yesu . (Zindikirani) Vesili likufotokoza kuti atatha kubwidwa kwa mpingo, Akhristu omwe sanatengedwe adzathamangitsidwa.

18  Ndipo adayimilira pamchenga pamtunda.

 

Chaputala 12 cha Apocalypse chikulengeza kutsala kwa kukwatulidwa kwa mpingo ndi kubweranso kwa Yesu Khristu masiku 1260, miyezi 42 kapena zaka zitatu ndi theka pambuyo pake.

 

Kotero mwinamwake, ngati mkwatulo udzalowerera mofulumira kumapeto kwa March 2021 kanthawi  kakang’ono isanafike zikondwerero za Isitala tidzakhala ndi kubwerera mu ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu.

 

Izi zikulonjeza zaka zitatu ndi theka za kuzunzika kwakukuru kwa akhristu amene adakhala pa dziko lapansi asanabwerenso kubwerera kwa Yesu Khristu.

 

Koma tiyenera kuzindikira kuti mazunzo aumunthu a mapeto afika kale kuyambira mu March 2011 ndi Spring Spring yomwe imabala kubadwa kwa jihad yomwe mwachiwonekere nkhondo ya Baibulo ya nthawi yotsiriza,

Jihad inayamba mu ulamuliro wa Mfumu Papa Benedict XVI!

THE DJIAH, nkhondo ya End Times

 

(onani Chivumbulutso 12 m’mavesi 3 ndi 4)

 

Kuyambira mu March 2011 dziko lapansi lakhala likugwirizana ndi ISLAM, revolutions, matumbo, nkhondo zapachiweniweni ndi zipembedzo zakhala zikupita ku Jihadi ndi kugawenga padziko lonse lapansi.

 

Islam mu Jihad yake yadzaza dziko lonse ndi olowa m’milamulo komanso osaphunzira ndi anthu othawa kwawo ambiri omwe akuthawa nkhondo, ena, komanso ena kuti achite zogawenga, kugwiriridwa, kuba, kuonongeka, kusokonezeka kwa mipingo komanso kuwonongeka kwa mitundu ya Asilamu.

 

Ndi chiwerengero cha Asilamu mu West radicalized tsiku lililonse, kukhala atsogoleri ndi ostentatiously kusonyeza mapemphero Lachisanu mu misewu yomwe cholinga chake kuti wapamwamba kutembenuza Chisilamu, omwe tisaiwale ambiri woletsedwawo mayiko achi Muslim.

 

akazi Mofananamo Muslim amaoneka atavala zophimba wakuda kapena akuda kuphimba enaake. Manja amabisika ndi magolovesi. Nthawi zina magalasi akuda amabisanso maso awo. Onani kuti m’mayiko ambiri Muslim accoutrements izi si generality koma mawonekedwe maziko sikoyenera ndi makonsolo.

 

Mu West timakhala onsewa adzaukira zapamwamba zonse achikhazikitso Chisilamu chiwerengero amphamvu Asilamu ambiri amati ndi mphamvu ndiponso khama kuti anthu a ku Ulaya pindani wopinduka awo amafuna, wapamwamba, chikhalidwe, woipitsitsawu ndi kulambira.

 

Amatsindika mwamphamvu ndi kukakamiza zowonongeka kuti muzinthu za umoyo Amayi achi Muslim amangoyang’aniridwa ndi madokotala okha, ndipo amafunanso kuti (halal) am’nyumba ya canteens kwa ana awo

 

Amapanga miyambo yawo, mavomerezo awo ndi miyambo yawo m’magulu a anthu komanso m’malo ogwirira ntchito ndi nthawi za pemphero zomwe zimafunika.

 

Amapha nyama (nkhosa) m’misewu mwa kupha malinga ndi miyambo yawo. Nyama izi zimaphedwa mu zinthu zovuta popanda kufotokoza za mantha.

 

ng’ombe zaphedwa mu zophera amene amatsutsana zizolowezi ndi thanzi Western miyambo ndi French makamaka amene akufuna nyama Ndikudziwa pamaso kuphedwa popanda kum’mamatira chilongosoko mavuto mosayenera nyama.

 

M’masitolo ogulitsa iwo ankafuna masisitere apadera (halal). Ku France, iwo amaletsa ngakhale ziphuphu za Khirisimasi m’maboma a anthu ngakhale kuti ndi miyambo yachikhalidwe yachikhristu ya zaka chikwi ziwiri.

 

Pang’onopang’ono Western anthu yobwerera ku Chisilamu kuti ayamba kugwiritsa malamulo ake woipitsitsawu monga Sharia amene mwa barbarities ena asathabusa Asilamu kudula manja ndi mapazi awo.

 

Ndi ufulu wathu waumwini, mabungwe athu, miyambo yathu ndi miyambo yomwe imatha pang’ono pang’onopang’ono, tsiku ndi tsiku pamaso pa Islamist Islamist, jihadist.

 

Zikuonekeratu kuti pasanafike chaka cha 2011 ngakhale kuti panali zovuta, Asilamu kumadzulo ankalandira malamulo ndi miyambo ndi miyambo ya mayiko a Kumadzulo omwe adasankha kuti azikhalamo.

 

Magazini ya Arabiya ya March 2011 inapangitsa kuti dziko lonse lapansi likhale loopa uchigawenga, mantha a moyo komanso mantha a Asilamu omwe anali otentha komanso olandiridwa ndi anthu omwe ali ovomerezeka. oyamba okhudzidwa ndi otentheka achikunja achi Islam.

 

Tiyenera kukumbukira kuti zowawa izi zimatsutsidwa ku gehena chifukwa adakana Yesu Khristu.

 

Kuwona zovuta zonsezi zowopsya zachisilamu zomwe zimalimbikitsa anthu okhwimitsa amitunduwa zikuwoneka ngati zosamvetsetseka mu dziko monga France (Dziko la Ufulu Wachibadwidwe).

 

Ndipo zoona zake ziripo ndipo mwachiwonekere atsogoleli athu a boma akuoneka kuti alibe mphamvu pavutoli ladziko lonse lapansi!

 

Kumvetsetsa kuti pambuyo pa kutengedwa kwa mpingo, Islam sadzakhala ndi nkhokwe kapena choletsa.

 

Ndimaliza ndimeyi pa Islam ndi uthenga kwa Asilamu Achifalansa omwe atengedwa kuchokera kukulankhulidwa kwa   JFK

 

Musati mufunse chomwe dziko lanu lingakhoze kukuchitirani inu, koma dzifunseni nokha zomwe mungakhoze kuchita ku dziko lanu.

 

Ngati Mulungu watisiyira ife kanthawi pang’ono Mkwatulo usanachitike, ndi kuti tilape kuntchito zathu zoipa ndikupempha chikhululukiro cha machimo athu onse.

 

Nthawi tsopano ikuwerengedwa ndipo pemphero la tsiku ndi tsiku likufunika.

 

Tiyeni tizindikire kuti sabata lomaliza la Baibulo la Mneneri Danieli lomwe liri la zaka zisanu ndi ziwiri (7) liyenera kutha mapeto a nthawi isanadze kubweranso kwa Mesiya yemwe timadziwa kuti ndi Yesu waku Nazareti.

 

Ndinaika chiyambi cha sabata yathayi pa September 29, 2008, zomwe zinatitengera zaka zisanu ndi ziwiri pambuyo pake pa phwando la lipenga la 2015. Zinali zoonekeratu kuti ndikulakwitsa ndipo ndikhoza kulakwitsa mu zomwe ine ndikukuuzani kwa inu.

 

Tsopano kuti chizindikiro chachikulu kumwamba chakwaniritsidwa kuyambira pa September 23, 2017, tingathe kunena kuti kubweranso kwa Yesu Khristu kudzayembekezeredwa miyezi 42, mwachitsanzo, mu 2021.

 

Sabata lachisanu ndi chiwiri (zaka zisanu ndi ziwiri) linayamba miyezi 42 yapitayi mu 2014.

 

Ndipo pali deti aime ndi wa 27 April 2014 ndilo tsiku la beatification wa Yohane Paulo II ndi Jean XXIII ndi Papa Francis, amene ine kale anafotokoza nsanamira wanga blog ‘Anti-Khristu.

Izi ndizokwiyitsa ndi kunyoza Mulungu. Werengani nkhani yanga: konzani pansipa.

Kukhumudwa Kwambiri Kwa Mulungu

 

Izi zikhoza kufotokoza chifukwa chake Mulungu anayambitsa kuyamba kwa nthawi pa May 14, 1948 ndipo anasiya Satana kuthekera kwake kudzidziwitsa yekha tsiku limene nthawi yotsiriza iyi idzatha, yomwe idzatseke kutha kwa nthawi.

 

Koma Mulungu akhoza kusankha kuchepetsa nthawiyi …. !

 

Pankhani iyi, ndikuganizira tsiku ili la 27 April 2014 monga tsiku loyamba la sabata lapitayi la Danieli (zaka 7, miyezi 84) linaneneratu kutha kwa nthawi. Miyezi 42, zaka zitatu ndi theka pambuyo pake, zimatifikitsa ku October 27, 2017 , theka la zaka zisanu ndi ziwiri.

 

Kugonjetsedwa kwa tchalitchi komwe tinali kuyembekezera pa September 23, 2017 kungakhale kozungulira pa Oktoba 27, 2017yomwe ingakhale tsiku m’malo mwa masautso.

 

Mpakana pomwepo ululu udzapitirira padziko lonse lapansi. Izi ndi zoona ndipo tiyenera kupemphera kuti Mulungu atithandize ndi kutiteteza.

 

Mofananamo tiyenera kupemphera ndi kuyembekezera kuti nthawi yomwe kutengedwa kwa mpingo kudzasindikizidwa monga momwe Yesu Khristu analonjezera mu Mateyu 24 mpaka 22 komanso kuti kubwerera kwake kudziko lapansi kudzachitika nthawi isanafike 2021.

 

Tikukhulupirira kuti mu 2018 tikuganizira kuti mbadwo wa zaka 70 wa Baibulo umatifikitsa ku 2018 kuyambira mu 1948, womwe ndi tsiku loyambirira kwa nthawi yotsiriza.

 

22 Ndipo ngati masiku awa adzafupikitsidwa, palibe munthu adzapulumutsidwa; koma, chifukwa cha osankhidwa, masiku awa adzafupikitsidwa.

 

Mulungu akudalitseni abale ndi alongo anga onse okondedwa mwa Yesu Khristu ndikutsogolerani mu nthawi yovuta kwambiri yomwe mapeto athu tayamba kuwona.

 

Victor


%d blogueurs aiment cette page :